T3. Th5 24th, 2022

T̼ô̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼a̼y̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼ỏ̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ậ̼t̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼o̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼t̼ế̼.̼

̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼b̼é̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼g̼i̼ụ̼c̼:̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼”̼.̼

̼M̼ặ̼c̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼h̼ẳ̼n̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼m̼u̼ộ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ự̼c̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼M̼i̼ễ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ế̼t̼”̼.̼

̼T̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ặ̼c̼ ̼l̼ư̼ỡ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼ý̼ ̼a̼n̼h̼.̼ ̼V̼ì̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼,̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼b̼ắ̼c̼ ̼c̼ả̼ ̼2̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼u̼ố̼n̼g̼.̼ ̼T̼ớ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼r̼ò̼n̼ ̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼í̼n̼h̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼2̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ừ̼n̼g̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼i̼n̼h̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼9̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼h̼a̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼á̼c̼ ̼s̼ỹ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼7̼0̼%̼ ̼l̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼M̼ặ̼t̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ẻ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼v̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼T̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼:̼

̼“̼N̼h̼i̼ều̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼s̼i̼ê̼u̼ ̼â̼m̼ ̼s̼a̼i̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼t̼í̼n̼h̼”̼.̼

̼T̼h̼ự̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼g̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼m̼à̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼á̼i̼ ̼đ̼ộ̼ ̼g̼ì̼.̼ ̼T̼h̼i̼ ̼t̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼a̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼ế̼”̼.̼

̼Đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼đ̼ẻ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼s̼i̼n̼h̼,̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼u̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼b̼ỏ̼ ̼t̼ử̼ ̼c̼u̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼s̼u̼y̼ ̼s̼ụ̼p̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼s̼ự̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼1̼ ̼c̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼b̼ả̼o̼:̼

̼“̼A̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼g̼ấ̼p̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼o̼ã̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼ ̼A̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼à̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼3̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼X̼o̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼C̼â̼y̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼e̼m̼ ̼c̼ầ̼m̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼b̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼ấ̼y̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ạ̼c̼h̼ ̼g̼i̼ũ̼ ̼b̼ỏ̼ ̼v̼ợ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼2̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼B̼a̼o̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼a̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ộ̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ặ̼t̼ ̼v̼ô̼ ̼â̼m̼ ̼t̼í̼n̼.̼ ̼C̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼,̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼l̼ạ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼1̼ ̼h̼ũ̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼t̼a̼y̼ ̼a̼n̼h̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼t̼h̼ú̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼é̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼2̼ ̼l̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ặ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼k̼h̼á̼c̼.̼

̼L̼ú̼c̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼ở̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼t̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼N̼a̼m̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼a̼n̼h̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼é̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼t̼á̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼d̼á̼m̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼v̼ề̼ ̼x̼i̼n̼ ̼l̼ỗ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼h̼ử̼ ̼c̼h̼á̼n̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼l̼a̼o̼ ̼v̼à̼o̼ ̼r̼ư̼ợ̼u̼ ̼c̼h̼è̼ ̼c̼ờ̼ ̼b̼ạ̼c̼.̼ ̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼k̼h̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼v̼ì̼ ̼u̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ ̼p̼h̼ổ̼i̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼ ̼c̼ố̼t̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼o̼n̼.̼

̼V̼ậ̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼a̼u̼ ̼1̼0̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ợ̼i̼ ̼m̼ỏ̼i̼ ̼m̼ò̼n̼,̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼d̼o̼ ̼v̼ì̼ ̼s̼a̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼ấ̼y̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼a̼y̼ ̼đ̼ắ̼n̼g̼,̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼x̼ó̼t̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼g̼ạ̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼t̼h̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ạ̼o̼.̼

Xem thêm: Cặp vợ chồng cách nhau 30 tuổi, sinh 15 người con trong 21 năm

Cuộc điều tra về cặp vợ chồng cách nhau 30 tuổi sinh 15 người con trong 21 năm chung sống đã khiến 11 quan chức và cá nhân bị kỷ luật.

Tổng cộng 11 quan chức và cá nhân bị kỷ luật, sau khi cơ quan điều tra phát hiện một cặp đôi cách nhau 30 tuổi sinh sống ở khu tự trị dân tộc Choang Quảng Tây của Trung Quốc sinh 15 người con trong vòng 21 năm.

Đôi vợ chồng sống ở huyện Dung của tỉnh Quảng Tây đã thu hút sự chú ý của truyền thông Trung Quốc thời gian gần đây, sau khi Bộ Công An nước này triển khai chiến dịch đặc biệt chống nạn buôn bán phụ nữ ở trẻ em từ ngày 1/3.

Chiến dịch được thực hiện sau vụ việc nười phụ nữ bị tâm thần mang họ Yang sinh sống ở ngôi làng của huyện Phong thuộc tỉnh Giang Tô bị chính người chồng ‘giam cầm’ trong một căn lều với điều kiện sống tồi tàn chỉ được ăn ít thức ăn, quần áo mỏng dưới nền nhiệt 0 độ C và còn bị buộc xích sắt vào cổ khiến dư luận Trung Quốc bị sốc. Người phụ nữ đã sinh 8 người con và sau đó được xác định là nạn nhân của bọn buôn người.

Theo Thời báo Hoàn Cầu, trong quá trình điều tra được thực hiện từ ngày 4/3 diễn ra ở 3 tỉnh Quảng Tây, Quảng Đông và Qúy Châu, lực lượng chức năng không phát hiện bất cứ bằng chứng nào cho thấy xảy ra tình trạng buôn bán người hay ép cưới trong cuộc hôn nhân của hai vợ chồng cư trú ở huyện Dung.

 Trong 21 năm chung sống, cặp vợ chồng cách nhau 30 tuổi đã sinh 15 người con. (Ảnh: qq.com).

Người chồng mang tên Liang Er (76 tuổi) cư ngụ ở thị trấn Licun của huyện Dung, còn người vợ Lu Honglan (46 tuổi) sống ở tỉnh Qúy Châu. Hai người đã sinh 15 người con gồm 4 trai và 11 gái. Những đứa con của họ được sinh trong khoảng thời gian từ năm 1995 – 2016.

Trước đây, cặp đôi này từng ‘gây bão’ dư luận Trung Quốc vào năm 2016, khi ông Liang được đặt biệt danh là ‘đại trượng phu’ vì cưới được người vợ trẻ hơn 30 tuổi và sinh rất nhiều con. Điều đáng nói, người vợ Lu cho biết cô chủ yếu sinh con ngay tại nhà. Đại gia đình gồm 17 người chỉ có một nguồn thu nhập duy nhất từ nghề cạo mủ thông của ông Liang.

Trong quãng thời gian từ năm 2015 – 2019, gia đình ông Liang còn được nhận trợ cấp của chính quyền địa phương.

Theo kết quả điều tra, ông Liang và cô Lu nảy sinh tình cảm khi họ cùng làm việc ở tỉnh Quảng Đông vào năm 1994. Hai người tổ chức đám cưới với sự góp mặt của khách mời là anh em họ hàng và bạn bè.

Tuy nhiên, cặp đôi chưa từng đăng ký kết hôn. Cô Lu vẫn giữ liên lạc với những người họ hàng ở tỉnh Quý Châu. Gia đình người phụ nữ cũng đã tới thăm cô Lu vào năm 2017.

Trong số 15 người con của cặp đôi, 4 đứa trẻ đã bắt đầu đi làm và số còn lại đang đi học các cấp và mẫu giáo. Đôi vợ chồng đã không bị phạt hành chính vì sinh vượt số con quy định là do sự lơ là trách nhiệm của giới quan chức quản lý chương trình kế hoạch hóa gia đình ở địa phương.

Do đó, khi cuộc điều tra khép lại, 11 quan chức và cá nhân liên quan tới sự việc vợ chồng ông Liang đã bị kỷ luật, theo tuyên bố từ người đứng đầu thị trấn Licun ở huyện Dung.

By adminn