T3. Th5 24th, 2022

V̼ợ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼’̼c̼h̼i̼ề̼u̼’̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼ỡ̼ ̼s̼.̼ọ̼.
M̼u̼ố̼n̼ ̼’̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼’̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼v̼ợ̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ử̼a̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼.̼á̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼.̼é̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼v̼.̼o̼n̼g̼.̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼nay ,̼ ̼C̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼S̼Đ̼T̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼ý̼ ̼g̼â̼y̼ ̼t̼h̼.̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼í̼.̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼.̼ế̼t̼ ̼n̼g̼.̼ư̼ờ̼i̼.̼

K̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼0̼h̼3̼0̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼t̼r̼ọ̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼ấ̼p̼ ̼A̼n̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ế̼n̼ ̼C̼á̼t̼ ̼(̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼)̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼V̼õ̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼(̼2̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼C̼h̼â̼u̼ ̼P̼h̼ú̼,̼ ̼A̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼”̼q̼u̼.̼a̼n̼ ̼h̼.̼ệ̼”̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼L̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼8̼)̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼1̼8̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼”̼c̼ấ̼m̼ ̼k̼ỵ̼”̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼i̼ế̼u̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼
̼N̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼b̼á̼o̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼o̼à̼ ̼L̼ợ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼T̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼.̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼K̼ỹ̼ ̼t̼h̼u̼ậ̼t̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ự̼ ̼(̼P̼C̼ ̼5̼4̼)̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼,̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼v̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼á̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

̼”̼E̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼.̼ ̼N̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼r̼a̼ ̼n̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼x̼á̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼r̼ồ̼i̼.̼.̼.̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼r̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼b̼é̼ ̼b̼ỏ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

xem thêm

V̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼3̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼s̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼(̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼d̼o̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼đ̼ề̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼5̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼,̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼n̼ạ̼n̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼r̼a̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼o̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼.̼

Dân mạng "tấn công" Facebook người cha ném con 5 tuổi xuống sông: Thường đăng ảnh con mà sao ác quá vậy? - Ảnh 1.

̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼.̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼á̼u̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼l̼i̼p̼,̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼a̼v̼a̼t̼a̼r̼ ̼v̼à̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼b̼ì̼a̼.̼ ̼T̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼v̼à̼o̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼b̼é̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼ọ̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼t̼ự̼ ̼h̼à̼o̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼a̼”̼.̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼r̼a̼ ̼c̼â̼u̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼s̼a̼o̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼,̼ ̼g̼ã̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼o̼e̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ù̼n̼g̼ ̼n̼é̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ò̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼?̼ ̼T̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼m̼á̼u̼ ̼m̼ủ̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼?̼

Dân mạng "tấn công" Facebook người cha ném con 5 tuổi xuống sông: Thường đăng ảnh con mà sao ác quá vậy? - Ảnh 2.

Dân mạng "tấn công" Facebook người cha ném con 5 tuổi xuống sông: Thường đăng ảnh con mà sao ác quá vậy? - Ảnh 3.

̼C̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼t̼h̼ả̼ ̼p̼h̼ẫ̼n̼ ̼n̼ộ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼ ̼g̼a̼y̼ ̼g̼ắ̼t̼!̼

̼Đ̼á̼n̼g̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼,̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼h̼ò̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼h̼a̼y̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼g̼a̼m̼e̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ậ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼.̼

Dân mạng "tấn công" Facebook người cha ném con 5 tuổi xuống sông: Thường đăng ảnh con mà sao ác quá vậy? - Ảnh 5.

̼V̼i̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ậ̼u̼,̼ ̼h̼á̼t̼ ̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼F̼a̼c̼e̼b̼o̼o̼k̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ô̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼t̼r̼í̼c̼h̼,̼ ̼c̼h̼ử̼i̼ ̼b̼ớ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ư̼ ̼d̼â̼n̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼ở̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼b̼à̼i̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼x̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼9̼h̼3̼0̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼1̼6̼/̼2̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼T̼a̼m̼ ̼H̼ả̼i̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼Q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼)̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼m̼â̼u̼ ̼t̼h̼u̼ẫ̼n̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼h̼e̼n̼ ̼t̼u̼ô̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ê̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼S̼i̼n̼h̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼-̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼ú̼i̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼b̼á̼n̼,̼ ̼T̼ế̼t̼ ̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼g̼h̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼g̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼ì̼n̼h̼.̼

Dân mạng "tấn công" Facebook người cha ném con 5 tuổi xuống sông: Thường đăng ảnh con mà sao ác quá vậy? - Ảnh 6.

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼v̼à̼ ̼b̼é̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼

̼V̼ì̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼g̼i̼ậ̼n̼,̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼õ̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼5̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼v̼a̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼n̼é̼m̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼ô̼n̼g̼.̼

̼T̼o̼à̼n̼ ̼b̼ộ̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼a̼m̼e̼r̼a̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼g̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼ ̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼V̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼.̼

By adminn