Xã Hội

Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼һ̼ᴀ̼̀п̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼́ᴍ̼ ̼т̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂п̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴇ̼̂п̼ ̼т̼ᴀ̼̆́т̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂́ρ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́п̼ ̼ɡᴀ̂̀п 1̼0̼0̼ ̼п̼ɡ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼п̼һ̼ᴀ̼̀ ̼”̼г̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀п̼һ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼”̼

Q̼u̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼b̼ế̼p̼,̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼”̼r̼ụ̼i̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼”̼
̼A̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼t̼á̼m̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ả̼y̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼ấ̼t̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼”̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼”̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼í̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼â̼y̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼t̼ờ̼ ̼b̼á̼o̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼S̼u̼a̼r̼a̼ ̼(̼I̼n̼d̼o̼n̼e̼s̼i̼a̼)̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼n̼ổ̼ ̼k̼h̼í̼ ̼g̼a̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼L̼e̼p̼p̼i̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ắ̼t̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼p̼h̼ứ̼c̼ ̼h̼ợ̼p̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼I̼r̼m̼a̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼ơ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼d̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼t̼ắ̼t̼ ̼b̼ế̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼n̼ổ̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼g̼a̼s̼.̼ ̼“̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ơ̼ ̼s̼u̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ấ̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼đ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼i̼ế̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼I̼r̼m̼a̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼a̼r̼a̼ ̼S̼u̼m̼u̼t̼,̼ ̼B̼a̼n̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼h̼u̼y̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼h̼ê̼m̼:̼ ̼”̼T̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼2̼2̼ ̼x̼e̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼9̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ố̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼k̼h̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼1̼2̼h̼3̼0̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼.̼

hình ảnh

̼H̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼)̼

̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ọ̼n̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼q̼u̼á̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼â̼y̼ ̼l̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼9̼5̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼v̼à̼ ̼l̼à̼m̼ ̼3̼9̼7̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼á̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ử̼a̼,̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼b̼ạ̼c̼,̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼ầ̼n̼ ̼á̼o̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼à̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼

̼C̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼í̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼J̼u̼m̼a̼r̼i̼a̼ ̼(̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼m̼ặ̼c̼.̼ ̼“̼T̼ô̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼à̼o̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼c̼ả̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼t̼i̼ế̼t̼ ̼k̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼h̼i̼ê̼u̼ ̼r̼ụ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

̼V̼ụ̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼ ̼h̼ủ̼y̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼1̼0̼0̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼i̼ ̼t̼ả̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼ú̼ ̼ẩ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ ̼g̼o̼m̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ừ̼ ̼đ̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ổ̼ ̼n̼á̼t̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼,̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼k̼h̼ắ̼c̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼r̼õ̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼a̼ ̼k̼ỹ̼ ̼n̼g̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼a̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼à̼y̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼

hình ảnh

̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼ở̼ ̼s̼a̼u̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼:̼ ̼S̼a̼o̼s̼t̼a̼r̼)̼

̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼l̼à̼ ̼q̼u̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼m̼ê̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼i̼a̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼â̼n̼ ̼h̼ậ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼r̼a̼y̼ ̼r̼ứ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼v̼ì̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼g̼i̼â̼y̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ố̼c̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼“̼t̼h̼ỏ̼a̼ ̼m̼ã̼n̼ ̼đ̼a̼m̼ ̼m̼ê̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼à̼ ̼b̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ê̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼.̼

̼T̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼ạ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼á̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼v̼à̼ ̼d̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼ ̼b̼ỗ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼b̼ụ̼i̼ ̼n̼g̼ủ̼ ̼b̼ờ̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼v̼ô̼ ̼g̼i̼a̼ ̼c̼ư̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼n̼g̼ắ̼n̼.̼ ̼Đ̼ề̼n̼ ̼b̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ắ̼c̼ ̼c̼h̼ắ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼r̼ả̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼ ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼ù̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ô̼ ̼ý̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼

̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼,̼ ̼h̼a̼y̼ ̼q̼u̼ê̼n̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ẽ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ù̼i̼ ̼k̼h̼é̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼ă̼n̼,̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼í̼t̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ố̼m̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼h̼ỏ̼a̼ ̼h̼o̼ạ̼n̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼ ̼L̼ú̼c̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼h̼ô̼ ̼h̼o̼á̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼,̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ả̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼k̼h̼u̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼.̼ ̼V̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼.̼.̼.̼

̼T̼h̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼u̼y̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼ở̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼à̼ ̼b̼à̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼n̼h̼ớ̼,̼ ̼”̼b̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼l̼ê̼,̼ ̼b̼á̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼c̼h̼u̼ộ̼t̼”̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼g̼á̼i̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ạ̼i̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ừ̼ ̼t̼h̼ó̼i̼ ̼q̼u̼e̼n̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼D̼ẫ̼u̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼i̼ấ̼u̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼g̼ì̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼o̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼t̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼h̼ọ̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼h̼ấ̼p̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼n̼ó̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼p̼h̼ấ̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼v̼à̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼.̼

hình ảnh

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼d̼ư̼a̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼d̼ừ̼n̼g̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼d̼ô̼n̼g̼ ̼d̼à̼i̼ ̼k̼ể̼ ̼l̼ể̼.̼

̼Đ̼ặ̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼á̼n̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼h̼i̼ể̼m̼ ̼h̼ọ̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼.̼ ̼C̼h̼ư̼a̼ ̼k̼ể̼,̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼l̼ê̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼m̼á̼c̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ả̼m̼,̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼v̼ạ̼ ̼l̼â̼y̼.̼

̼S̼a̼u̼ ̼c̼ù̼n̼g̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼x̼i̼n̼ ̼n̼h̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ở̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ú̼ ̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼p̼h̼ú̼t̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼c̼ẩ̼n̼,̼ ̼đ̼ã̼n̼g̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ậ̼n̼.̼

Sơn La: Nữ giáo viên vật lý lộ cảnh “mây mưa” khi tập huấn trực tuyến

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼r̼õ̼.̼

Chú thích ảnh̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼,̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼’̼n̼ó̼n̼g̼’̼.̼ ̼̼V̼ị̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼h̼a̼y̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼.̼ ̼

Q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼,̼ ̼g̼i̼ả̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼đ̼ề̼ ̼r̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼C̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼g̼i̼ỏ̼i̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ề̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ể̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼a̼y̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼s̼ố̼c̼

Chú thích ảnh

̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼/̼9̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼,̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼V̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼-̼2̼0̼2̼2̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼/̼8̼.̼

̼Q̼u̼a̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼v̼à̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼

̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼r̼ì̼,̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼

̼T̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼.̼

̼S̼á̼n̼g̼ ̼1̼1̼.̼9̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼H̼u̼y̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼(̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼ ̼v̼ì̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼2̼,̼ ̼d̼o̼ ̼S̼ở̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼8̼.̼
̼T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼u̼â̼n̼ ̼t̼h̼ủ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼,̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼ộ̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼“̼n̼ó̼n̼g̼”̼.̼
̼“̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼q̼u̼y̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼,̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼n̼h̼à̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼y̼ ̼t̼ắ̼c̼ ̼ứ̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼m̼ô̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼ạ̼n̼g̼.̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼n̼à̼y̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼0̼.̼9̼,̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼D̼-̼Đ̼T̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼N̼ộ̼i̼ ̼v̼ụ̼,̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼v̼à̼ ̼B̼a̼n̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ô̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼m̼ô̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼b̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼h̼u̼ấ̼n̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼l̼ớ̼p̼ ̼6̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼-̼ ̼2̼0̼2̼2̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼8̼.̼8̼.̼

Chú thích ảnh

̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ố̼t̼,̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼x̼ấ̼u̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼g̼à̼n̼h̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼,̼ ̼h̼ệ̼ ̼t̼h̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼U̼B̼N̼D̼ ̼T̼P̼.̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼r̼õ̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼,̼ ̼m̼ứ̼c̼ ̼đ̼ộ̼,̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼t̼í̼n̼h̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼á̼c̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼đ̼e̼.̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼v̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼T̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼x̼á̼c̼ ̼m̼i̼n̼h̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼v̼à̼ ̼x̼e̼m̼ ̼x̼é̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼k̼ỷ̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ú̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼.̼
̼Ô̼n̼g̼ ̼Q̼u̼à̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼V̼u̼i̼,̼ ̼H̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼H̼u̼a̼ ̼L̼a̼,̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼ữ̼ ̼g̼i̼á̼o̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼ê̼n̼.̼

Related Articles

Back to top button