Xã Hội

T̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼h̼i̼ ̼h̼ữ̼u̼:̼ ̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼n̼ữ̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼.ử̼ ̼v̼.o̼n̼g̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼

T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼s̼ọ̼ ̼n̼ã̼o̼.̼N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼B̼ù̼i̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼(̼5̼2̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼ở̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼5̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼,̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼ H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼h̼ờ̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼H̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼s̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼.̼

C̼h̼ị̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼L̼ý̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼3̼)̼,̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼:̼ ̼“̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼s̼ổ̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼h̼i̼ể̼m̼.̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼6̼h̼3̼0̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼i̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼t̼a̼i̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼.̼ L̼ú̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼h̼ô̼n̼ ̼m̼ê̼ ̼s̼â̼u̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼d̼o̼ ̼q̼u̼ạ̼t̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼u̼y̼ể̼n̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼ứ̼u̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼i̼ế̼u̼ ̼x̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ả̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ề̼”̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼L̼ý̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼q̼u̼á̼ ̼c̼ố̼.̼ T̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼p̼h̼ó̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼B̼ả̼o̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼Đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼N̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼x̼á̼c̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼đ̼ó̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ N̼g̼a̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼á̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼S̼ở̼ ̼Y̼ ̼t̼ế̼ ̼N̼a̼m̼ ̼Đ̼ị̼n̼h̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼a̼i̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼”̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼.̼

T̼h̼e̼o̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼B̼ả̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼:̼ ̼“̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼1̼1̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼g̼i̼ấ̼y̼ ̼c̼a̼m̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼o̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼m̼ ̼d̼ứ̼t̼.̼ ̼H̼ô̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼l̼ễ̼,̼ ̼p̼h̼í̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼”̼.̼ T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ê̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼.̼

B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼b̼ị̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼l̼o̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼

N̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼l̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼H̼.̼ ̼(̼3̼3̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼x̼ã̼ ̼A̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼T̼P̼ ̼B̼i̼ê̼n̼ ̼H̼ò̼a̼,̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼)̼ ̼n̼h̼ậ̼p̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼B̼ệ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼ ̼k̼h̼o̼a̼ ̼T̼h̼ố̼n̼g̼ ̼N̼h̼ấ̼t̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼N̼a̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼s̼u̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼n̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼d̼ấ̼u̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ị̼ ̼n̼h̼ồ̼i̼ ̼m̼á̼u̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼i̼m̼.̼ N̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼n̼ằ̼m̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼g̼i̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼b̼ị̼ ̼l̼o̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼â̼m̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼t̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ầ̼u̼.̼ ̼M̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼y̼ế̼u̼ ̼k̼è̼m̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼ấ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼l̼o̼a̼ ̼r̼ơ̼i̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼H̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ử̼ ̼v̼o̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼đ̼ó̼
N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼ ̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼t̼i̼n̼m̼o̼i̼.̼v̼n̼/̼d̼i̼-̼k̼h̼a̼m̼-̼b̼e̼n̼h̼-̼n̼g̼u̼o̼i̼-̼p̼h̼u̼-̼n̼u̼-̼b̼i̼-̼q̼u̼a̼t̼-̼t̼r̼a̼n̼-̼r̼o̼i̼-̼v̼a̼o̼-̼d̼a̼u̼-̼t̼u̼-̼v̼o̼n̼g̼-̼0̼1̼1̼3̼7̼6̼6̼1̼6̼.̼h̼t̼m̼l̼

X̼ó̼t̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼a̼o̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ủ̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼

T̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼,̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼ô̼m̼ ̼g̼h̼ì̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼à̼.̼
̼B̼a̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼e̼m̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼à̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼K̼i̼m̼ ̼A̼n̼h̼,̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼h̼a̼n̼h̼ ̼T̼r̼ú̼c̼,̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼V̼i̼ ̼-̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼(̼3̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼)̼ ̼v̼à̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼(̼2̼7̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼g̼ụ̼ ̼t̼h̼ô̼n̼ ̼T̼a̼m̼ ̼A̼n̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼a̼m̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼K̼r̼ô̼n̼g̼ ̼N̼ă̼n̼g̼,̼ ̼Đ̼ắ̼k̼ ̼L̼ắ̼k̼)̼.̼ ̼ ̼S̼ự̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼d̼i̼ễ̼n̼ ̼r̼a̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼n̼ú̼i̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼à̼n̼g̼ ̼h̼o̼à̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼t̼r̼ù̼m̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼x̼ả̼y̼ ̼r̼a̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼.̼ ̼


Đá̼m̼ ̼t̼a̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼ô̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼u̼ề̼n̼h̼ ̼t̼o̼à̼n̼g̼.̼ ̼C̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼t̼ú̼c̼ ̼t̼r̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼a̼y̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼T̼h̼e̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼ê̼u̼ ̼g̼à̼o̼,̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼t̼h̼ả̼m̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼i̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ V̼ớ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼a̼m̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼D̼ù̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼,̼ ̼b̼à̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼ố̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼k̼é̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼ự̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼t̼ ̼q̼u̼á̼ ̼l̼ớ̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼a̼ ̼l̼ạ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼x̼ã̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼l̼ư̼n̼g̼ ̼t̼r̼ò̼n̼g̼.̼̼Đ̼ứ̼n̼g̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼3̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼M̼ớ̼i̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼q̼u̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼u̼n̼g̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼v̼u̼i̼ ̼đ̼ù̼a̼ ̼ở̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼.̼ ̼

C̼ả̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼g̼o̼a̼n̼,̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼à̼o̼ ̼h̼ỏ̼i̼”̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼P̼h̼ư̼ợ̼n̼g̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼,̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼k̼h̼ó̼,̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼s̼u̼ố̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼r̼ẫ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼t̼h̼u̼ê̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.
̼C̼h̼ị̼ ̼n̼ó̼i̼,̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼n̼g̼ã̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼3̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼c̼ư̼ớ̼p̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼.̼ ̼”̼M̼ấ̼t̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ú̼c̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼,̼ ̼đ̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ế̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼3̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ớ̼n̼”̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼n̼ó̼i̼.̼ B̼à̼ ̼N̼ô̼n̼g̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼S̼â̼m̼ ̼(̼b̼á̼c̼ ̼h̼ọ̼ ̼3̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼)̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼p̼h̼ú̼n̼g̼ ̼v̼i̼ế̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼.̼ ̼”̼T̼ụ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼t̼r̼ẻ̼,̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼b̼ỏ̼ ̼b̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼r̼ầ̼n̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼ạ̼n̼h̼ ̼l̼ẽ̼o̼ ̼l̼ắ̼m̼.̼ ̼Đ̼a̼u̼ ̼đ̼ớ̼n̼ ̼q̼u̼á̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼r̼ờ̼i̼ ̼ơ̼i̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼g̼à̼o̼ ̼k̼h̼ó̼c̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼.̼
̼A̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ồ̼i̼ ̼t̼h̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ờ̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼g̼ó̼c̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼b̼á̼m̼ ̼v̼à̼o̼ ̼d̼i̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.


̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼v̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼s̼â̼n̼,̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼a̼,̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼s̼â̼u̼.̼ ̼ T̼h̼e̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼t̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ú̼c̼ ̼b̼ế̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼n̼g̼ ̼n̼h̼à̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼3̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼d̼é̼p̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼n̼g̼ã̼ ̼q̼u̼ỵ̼.̼ ̼”̼N̼ỗ̼i̼ ̼đ̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼a̼i̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼s̼a̼o̼ ̼đ̼â̼y̼?̼”̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼c̼.̼

Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼
̼S̼á̼n̼g̼ ̼h̼ô̼m̼ ̼ấ̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼ở̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼T̼r̼ư̼a̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼o̼n̼ ̼l̼i̼ề̼n̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼h̼ắ̼p̼ ̼n̼ơ̼i̼.̼ ̼ ̼Đ̼ế̼n̼ ̼1̼5̼h̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼d̼é̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ể̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼b̼ờ̼ ̼a̼o̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼r̼ẫ̼y̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼c̼h̼ó̼n̼g̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼ ̼ S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼v̼ù̼n̼g̼ ̼l̼ặ̼n̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼a̼o̼ ̼v̼ớ̼t̼ ̼t̼h̼i̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼3̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼b̼ờ̼.̼ ̼V̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ì̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼x̼á̼c̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼c̼h̼ị̼ ̼T̼r̼ầ̼m̼ ̼v̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ấ̼t̼ ̼x̼ỉ̼u̼,̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼m̼ọ̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼ì̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼.̼ ̼ ̼Q̼ua̼ ̼k̼h̼á̼m̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼t̼ử̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼b̼ị̼ ̼x̼â̼y̼ ̼x̼á̼t̼ ̼n̼h̼ẹ̼ ̼ở̼ ̼t̼a̼y̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼ạ̼ ̼d̼à̼y̼ ̼c̼h̼ứ̼a̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼.̼

̼B̼à̼ ̼L̼a̼ ̼B̼ế̼ ̼T̼h̼ủ̼y̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼x̼ã̼ ̼E̼a̼ ̼T̼a̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ã̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼h̼ỏ̼i̼,̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼.̼ ̼ ̼”̼V̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ã̼.̼ ̼B̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼o̼ ̼h̼ậ̼u̼ ̼s̼ự̼”̼,̼ ̼b̼à̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

N̼g̼u̼ồ̼n̼:̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼z̼i̼n̼g̼n̼e̼w̼s̼.̼v̼n̼/̼c̼a̼-̼l̼a̼n̼g̼-̼x̼o̼t̼-̼t̼h̼u̼o̼n̼g̼-̼3̼-̼c̼h̼i̼-̼e̼m̼-̼c̼h̼e̼t̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼d̼u̼o̼i̼-̼a̼o̼-̼p̼o̼s̼t̼5̼5̼5̼2̼7̼7̼.̼h̼t̼m̼l̼

Related Articles

Back to top button