T3. Th5 24th, 2022

ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼3̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʏ̼́ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̛̣̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼.̼̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼́ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴅ̼ɪ̣̼.̼̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼s̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴅ̼ᴏ̛̼̉ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʙ̼ᴜ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼:̼̼-̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼̼-̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼x̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼6̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼s̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼.̼̼-̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼̂,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼x̼ᴇ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼́ᴀ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼.̼

̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼2̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼1̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼1̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼1̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼4̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̣̼̂,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼1̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼1̼0̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼.̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ʀ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼,̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼x̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̃ ̼s̼ᴀ̼̂́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴘ̼.̼

̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼s̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴍ̼ᴀ̼̃ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼s̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼̂ᴛ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼́ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼́ɴ̼.̼̼s̼ᴏ̛̼́ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̉ɴ̼ʜ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ʙ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̂̉,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴏ̛̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴍ̼ ̼8̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼s̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼.̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼s̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴛ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̣̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̼̃ᴍ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʙ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼:̼̼-̼ ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉?̼?̼ ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́,̼ ̼ᴇ̼̂ ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.̼̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼:̼

̼-̼ ̼ᴇ̼̂ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼̼-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼ʙ̼ᴄ̼x̼ʏ̼ᴢ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́.̼̼-̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ɴ̼,̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂̃ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉,̼ ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́.̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̃.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴅ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼x̼ᴀ̼̂ᴍ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼.̼

 

̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ᴇ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̣̼:̼̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̉ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉?̼?̼̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼s̼ɪ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼ᴏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼:̼̼-̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼?̼?̼̼-̼ ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼ᴀ̼…̼.̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼?̼?̼̼-̼ ̼ᴜ̛̼̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀,̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼.̼̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̣̼ᴄ̼ʜ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ᴏ̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼.̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼x̼ᴜ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼:̼̼-̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼…̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼x̼ɪ̼ɴ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼,̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ʜ̼ᴜ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̼̂̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̼̃ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̣̼̂ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼ʜ̼.̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̣̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̉ɪ̼:̼̼-̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼x̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ʏ̼̉ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼x̼ᴇ̣̼ᴛ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̉?̼?̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼.̼

̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼́ɴ̼ɢ̼,̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̛̼́ɪ̼.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼.̼
̼-̼ ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴅ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̼ ̼ᴘ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴘ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼8̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴜ̛̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̣̼ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ᴀ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼ʜ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼?̼?̼̼-̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴅ̼ᴜ̼̀ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼́ᴄ̼ʜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼́ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̣̼ɴ̼ ̼ɢ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́.̼̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴀ̼̀:̼̼-̼ ̼ɴ̼ɢ̼ʜ̼ɪ̼̃ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴇ̼́.̼̼-̼ ̼ᴜ̛̼̀.̼̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ʜ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɢ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴇ̼́ᴛ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼:̼̼-̼ ̼ᴀ̼…̼.̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ʜ̼ᴏ̛̼́ ̼ʀ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼̼-̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀.̼̼-̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́.̼̼-̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼?̼

̼-̼ ̼ᴛ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼s̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ᴀ̼ ̼ᴋ̼ɪ̼̀ᴀ̼.̼̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ ̼ʜ̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴜ̼́ ̼ᴏ̛̼́:̼̼-̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̉ᴏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼,̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ ̼ʟ̼ᴀ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴜ̛̼?̼?̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̣̼̂ᴛ̼ ̼ᴜ̛̼?̼?̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼̀,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼…̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼́ɴ̼ɢ̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼̼-̼ ̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴜ̼́ᴀ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴏ̛̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴀ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼́ᴛ̼ ̼ʀ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴛ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴀ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼.̼̼-̼ ̼ᴛ̼ʀ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̛̼ɪ̼,̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴛ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼.̼̼-̼ ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴛ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɢ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴅ̼ᴇ̼̂̃ ̼ᴀ̼̀.̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴋ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɢ̼ ̼ʙ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼ʜ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼ʏ̼ ̼s̼ᴀ̼ᴏ̼?̼?̼̼-̼ ̼x̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̉ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴇ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́ᴛ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴏ̼̂ɪ̼.̼̼ʜ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ɢ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼̂̉ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ǫ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼ɢ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̆ɴ̼ɢ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴘ̼ʜ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼ᴏ̛̼̀ɪ̼,̼ ̼ᴄ̼ʜ̼ᴜ̛̼ᴀ̼ ̼ʙ̼ᴀ̼ᴏ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴀ̼ɴ̼ʜ̼ ̼ᴛ̼ʜ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̣̼ᴘ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴇ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼ɢ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ᴀ̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̉ ̼ᴆ̼ᴀ̼ɴ̼ɢ̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼

By adminn