Uncategorized

C̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼c̼ụ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼e̼o̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼:̼ ̼”̼S̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼à̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼s̼u̼ố̼i̼ ̼v̼à̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ơ̼n̼

Đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼K̼v̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼á̼i̼ ̼h̼ô̼n̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼c̼ó̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼v̼à̼ ̼v̼à̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼á̼u̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼g̼ặ̼p̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ự̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼̼Đ̼ể̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼á̼m̼ ̼c̼ư̼ớ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼K̼v̼.̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ô̼ ̼c̼ù̼n̼g̼ ̼l̼o̼ ̼l̼ắ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼.̼ ̼Đ̼á̼m̼ ̼đ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ụ̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼.̼

“̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼”̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼1̼1̼ ̼K̼v̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼m̼ ̼c̼h̼í̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼d̼â̼y̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼v̼à̼ ̼d̼ọ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼.̼ự̼ ̼t̼.̼ử̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼.̼

̼R̼ấ̼t̼ ̼m̼a̼y̼ ̼l̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ạ̼y̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼d̼â̼y̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼đ̼ó̼.̼ ̼G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼á̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼t̼r̼ạ̼m̼ ̼b̼i̼ế̼n̼ ̼á̼p̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ơ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼c̼ắ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼l̼e̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼

S̼a̼u̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼ ̼g̼i̼ờ̼,̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼n̼i̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼è̼o̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼ộ̼t̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼u̼y̼ế̼t̼ ̼p̼h̼ụ̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼l̼e̼o̼ ̼x̼u̼ố̼n̼g̼.̼

̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼h̼ỏ̼i̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼a̼i̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼n̼ó̼i̼:̼ ̼”̼H̼ã̼y̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼k̼ỳ̼ ̼a̼i̼.̼ ̼T̼ô̼i̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼h̼”̼.̼ ̼V̼ợ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼.̼ ̼đ̼ã̼ ̼q̼u̼a̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼4̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼v̼à̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼3̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼đ̼ò̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼ý̼.̼

(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼ ̼C̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼v̼ợ̼/̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼m̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼ý̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼r̼ô̼i̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼d̼ạ̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼r̼i̼ê̼n̼g̼;̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼a̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼n̼à̼o̼ ̼n̼a̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼l̼u̼ố̼n̼g̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼.̼

̼Đ̼ã̼ ̼c̼h̼u̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼ố̼n̼g̼ ̼t̼r̼ả̼i̼,̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼k̼h̼a̼o̼ ̼k̼h̼á̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼v̼u̼i̼,̼ ̼đ̼ể̼ ̼a̼n̼ ̼ủ̼i̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼.̼.̼ ̼T̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼,̼ ̼d̼ư̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼k̼i̼ế̼n̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼n̼g̼ộ̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼b̼ụ̼a̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼.̼

(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼ ̼”̼K̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼!̼”̼

̼S̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼b̼à̼i̼ ̼v̼i̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼đ̼ă̼n̼g̼ ̼t̼ả̼i̼,̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼đ̼ã̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼c̼o̼m̼m̼e̼n̼t̼)̼ ̼b̼à̼y̼ ̼t̼ỏ̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼”̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ộ̼i̼ ̼S̼.̼”̼:̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼A̼n̼:̼ ̼”̼T̼h̼e̼o̼ ̼g̼u̼ồ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼y̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼n̼i̼ệ̼m̼ ̼”̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼c̼h̼ả̼y̼ ̼x̼u̼ô̼i̼”̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼í̼t̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ậ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼s̼ẽ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼”̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼”̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼,̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼s̼ó̼c̼ ̼n̼h̼a̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼y̼ế̼u̼.̼

(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼x̼ử̼ ̼k̼h̼i̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼”̼đ̼ặ̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼”̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼L̼ạ̼i̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼u̼y̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼m̼ẹ̼ ̼c̼h̼a̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼a̼o̼ ̼l̼à̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼u̼ầ̼n̼ ̼p̼h̼o̼n̼g̼ ̼m̼ỹ̼ ̼t̼ụ̼c̼,̼ ̼l̼à̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼l̼ố̼ ̼l̼ă̼n̼g̼.̼

̼M̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼ế̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼d̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼k̼ế̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼đ̼ồ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼á̼n̼g̼,̼ ̼v̼í̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼ắ̼p̼ ̼t̼â̼m̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼H̼ọ̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼l̼ạ̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼l̼o̼ ̼s̼ợ̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼a̼n̼ ̼v̼ỡ̼,̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ấ̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼n̼ố̼t̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼q̼u̼ạ̼n̼h̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼í̼ ̼v̼à̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ô̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼i̼ế̼n̼ ̼b̼ố̼/̼m̼ẹ̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼t̼ ̼t̼h̼ò̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼t̼ậ̼n̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼”̼.̼ ̼

̼”̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼a̼ ̼l̼à̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼a̼m̼ ̼h̼ố̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼d̼ụ̼c̼,̼ ̼c̼h̼ă̼n̼ ̼g̼ố̼i̼,̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼.̼ ̼N̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼g̼i̼à̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼s̼ợ̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼l̼à̼ ̼b̼ị̼ ̼b̼ỏ̼ ̼r̼ơ̼i̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼

̼ ̼T̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼s̼ố̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼n̼h̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼l̼à̼ ̼x̼ấ̼u̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼â̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼ù̼ ̼đ̼ắ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ầ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ê̼n̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼”̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼”̼.̼

(̼Ả̼n̼h̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼h̼ọ̼a̼)̼

̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ì̼ ̼v̼ậ̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼u̼y̼ệ̼t̼ ̼v̼ờ̼i̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼ơ̼ ̼h̼ộ̼i̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼đ̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼d̼ậ̼p̼ ̼t̼ắ̼t̼,̼ ̼x̼u̼a̼ ̼đ̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼i̼ ̼m̼ũ̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼r̼á̼i̼ ̼t̼i̼m̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ự̼c̼ ̼l̼ử̼a̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼T̼h̼u̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼.̼

̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼o̼i̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼l̼ờ̼i̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼n̼ ̼đ̼ố̼i̼ ̼k̼ị̼c̼h̼ ̼l̼i̼ệ̼t̼ ̼h̼a̼y̼ ̼h̼ỗ̼n̼ ̼h̼à̼o̼ ̼k̼h̼i̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼c̼h̼a̼ ̼h̼a̼y̼ ̼m̼ẹ̼ ̼g̼ó̼a̼ ̼b̼ụ̼a̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼ấ̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼đ̼ứ̼c̼ ̼h̼a̼y̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼h̼a̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼,̼ ̼”̼x̼ứ̼n̼g̼ ̼l̼ứ̼a̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼”̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼â̼n̼ ̼n̼à̼o̼ ̼d̼à̼n̼h̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼ụ̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼y̼ê̼u̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼H̼u̼y̼ề̼n̼ ̼T̼r̼a̼n̼g̼.̼

̼D̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼n̼g̼ ̼c̼â̼u̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼h̼í̼n̼h̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼N̼a̼m̼ ̼H̼ằ̼n̼g̼:̼ ̼”̼Đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼ủ̼n̼g̼ ̼h̼ộ̼ ̼h̼ọ̼,̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼b̼à̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ể̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼đ̼ự̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼đ̼à̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼ý̼ ̼m̼à̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼.̼ ̼C̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼6̼1̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼r̼ồ̼i̼,̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼x̼a̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ữ̼a̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼1̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼m̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼,̼ ̼ă̼n̼ ̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼r̼a̼ ̼g̼ì̼,̼ ̼c̼ứ̼ ̼t̼ố̼i̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼l̼à̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼t̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼ệ̼n̼h̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼c̼h̼ú̼t̼ ̼l̼à̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼x̼i̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼à̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ộ̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼ắ̼m̼”̼.̼

̼”̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼í̼c̼h̼ ̼k̼ỷ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼.̼ ̼K̼h̼i̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼s̼ự̼ ̼v̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼m̼ả̼i̼ ̼đ̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ ̼c̼h̼ơ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ể̼ ̼ý̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼ ̼đ̼â̼u̼,̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼ ̼n̼ó̼ ̼s̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ứ̼ ̼g̼ì̼?̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼B̼ằ̼n̼g̼ ̼L̼ă̼n̼g̼ ̼T̼í̼m̼ ̼h̼o̼à̼i̼ ̼n̼g̼h̼i̼.̼

̼B̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼i̼c̼k̼n̼a̼m̼e̼ ̼S̼u̼s̼u̼:̼ ̼”̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼a̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ằ̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼ô̼n̼g̼,̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ầ̼u̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ì̼ ̼c̼h̼ứ̼,̼ ̼h̼u̼ố̼n̼g̼ ̼c̼h̼i̼ ̼c̼ụ̼ ̼t̼u̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼6̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼l̼e̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼l̼ê̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼t̼r̼ụ̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼c̼ơ̼ ̼m̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼v̼à̼ ̼h̼ã̼y̼ ̼đ̼ặ̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼r̼í̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼.̼ ̼C̼o̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼.̼ ̼G̼i̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼à̼,̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ẻ̼.̼ ̼N̼ê̼n̼ ̼k̼h̼u̼y̼ế̼n̼ ̼k̼h̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼á̼c̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼”̼.̼ ̼

̼”̼S̼a̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼t̼h̼í̼c̼h̼ ̼x̼e̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼c̼o̼n̼,̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ấ̼m̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼q̼u̼ẩ̼n̼ ̼t̼ự̼ ̼t̼ử̼,̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼a̼i̼ ̼s̼ư̼ớ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ổ̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼ị̼u̼ ̼(̼c̼o̼n̼ ̼2̼0̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼m̼ì̼n̼h̼)̼;̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼n̼g̼ă̼n̼ ̼c̼ả̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼,̼ ̼s̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼ự̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼i̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼l̼ý̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼t̼ư̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼?̼ ̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ứ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼ọ̼ ̼t̼ự̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼!̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼V̼ũ̼ ̼T̼o̼ả̼n̼.̼

̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼n̼e̼o̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼d̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼â̼m̼ ̼l̼ý̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼c̼h̼á̼n̼,̼ ̼c̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼g̼i̼ả̼m̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼h̼ọ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼g̼ầ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼ô̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼,̼ ̼d̼ễ̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼r̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼u̼ộ̼c̼ ̼s̼ố̼n̼g̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼ ̼n̼ế̼u̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ó̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼k̼h̼ỏ̼e̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼,̼ ̼h̼ọ̼ ̼s̼ẽ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼,̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼đ̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ờ̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼ầ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ụ̼c̼ ̼t̼i̼ê̼u̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼h̼ô̼n̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼u̼ổ̼i̼,̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼(̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼l̼ợ̼i̼,̼ ̼t̼à̼i̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼t̼ì̼.n̼h̼ ̼d̼ụ̼.c̼.̼.̼.̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼g̼.̼ ̼

̼P̼h̼ậ̼n̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼c̼ư̼ ̼x̼ử̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼đ̼ơ̼n̼,̼ ̼h̼ụ̼t̼ ̼h̼ẫ̼n̼g̼,̼ ̼b̼u̼ồ̼n̼ ̼t̼ủ̼i̼.̼ ̼M̼ộ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼đ̼ủ̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼h̼ọ̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ẳ̼n̼g̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼t̼ì̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼ở̼ ̼đ̼â̼u̼ ̼x̼a̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼á̼i̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼h̼i̼ể̼u̼ ̼v̼à̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ả̼m̼”̼,̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼đ̼ọ̼c̼ ̼H̼o̼à̼n̼g̼ ̼H̼ả̼i̼.̼

̼ ̼Ý̼ ̼k̼i̼ế̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼đ̼ề̼ ̼n̼à̼y̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼à̼o̼?̼ ̼H̼ã̼y̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼à̼ ̼g̼ử̼i̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼u̼n̼g̼ ̼b̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ậ̼n̼ ̼b̼ê̼n̼ ̼d̼ư̼ớ̼i̼ ̼n̼h̼é̼!̼

̼h̼t̼t̼p̼s̼:̼/̼/̼d̼a̼n̼t̼r̼i̼.̼c̼o̼m̼.̼v̼n̼/̼b̼a̼n̼-̼d̼o̼c̼/̼o̼n̼g̼-̼n̼o̼i̼-̼6̼0̼-̼t̼u̼o̼i̼-̼c̼o̼n̼-̼s̼u̼c̼-̼l̼e̼o̼-̼c̼o̼t̼-̼d̼i̼e̼n̼-̼d̼u̼n̼g̼-̼c̼a̼n̼-̼o̼n̼g̼-̼d̼i̼-̼b̼u̼o̼c̼-̼n̼u̼a̼-̼2̼0̼2̼1̼0̼4̼0̼6̼1̼1̼4̼1̼4̼0̼7̼8̼4̼.̼h̼t̼m̼

Related Articles

Back to top button