Uncategorized

Xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ɴʜᴏ́ᴍ ᴄᴏ̂ɴ đᴏ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟᴀ̀ᴍ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴛʜᴜᴇ̂

Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ đɪ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ ʟᴀ̀ᴍ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ đᴀ̃ ᴛʜᴜᴇ̂ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ đᴇ̂̉ “ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣” ʀᴏ̂̀ɪ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ.
Sᴀ́ɴɢ 23-9, Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴜ̀ʏ – Tʀᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ, ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Nᴏ̂ɴɢ – ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴅᴜ̛ᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴄʜɪ̉ đᴀ̣ᴏ ᴄᴜ̉ᴀ Gɪᴀ́ᴍ đᴏ̂́ᴄ Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛɪ̉ɴʜ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ ʙᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴀ̂̀ᴜ đᴀ̃ ʟᴀ̀ᴍ ʀᴏ̃ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ ᴛᴀ̣ɪ ᴄᴀ́ᴄ Dᴜ̛̣ ᴀ́ɴ Đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ Đᴀ̆́ᴋ N’ᴅʀᴜɴɢ 1, 2, 3.

Xác định nhóm côn đồ được công ty làm điện gió thuê đánh dân - Ảnh 1.

Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ᴛᴏ̛́ɪ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴠᴜ̣ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛʏ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀

Tʜᴇᴏ ᴛʜᴏ̂ɴɢ ᴛɪɴ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, ɴɢᴀ̀ʏ 19-9, ᴏ̂ɴɢ Pʜᴀ̣ᴍ Tᴜ̀ɴɢ Nᴀᴍ (SN 1978), ǫᴜᴀ̉ɴ ʟʏ́ ᴛʜɪ ᴄᴏ̂ɴɢ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ᴅᴀ̂ʏ 35KV ᴄᴜ̉ᴀ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 14 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ́ᴄ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʜᴜᴏ̣̂ᴄ xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ đᴇ̂̉ ᴛɪᴇ̂́ɴ ʜᴀ̀ɴʜ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ (ᴄᴏ́ 24 ʜᴏ̣̂ ᴅᴀ̂ɴ ᴄʜᴜ̛ᴀ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ). Tʀᴏɴɢ ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ, ᴍᴏ̣̂ᴛ sᴏ̂́ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Nᴀᴍ đᴀ̃ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ, ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ xᴀ̂́ᴜ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ.

Sᴀᴜ ᴋʜɪ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴠᴜ̣ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ đᴀ̃ ᴠᴀ̀ᴏ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ᴋʜᴀ́ᴍ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴍ ʜɪᴇ̣̂ɴ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ, ᴛʜᴜ ᴛʜᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̀ɪ ʟɪᴇ̣̂ᴜ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴄᴜ̛́, ɢʜɪ ʟᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀɪ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʙɪ̣ ʜᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴜ̛́ɴɢ ᴋɪᴇ̂́ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ɴʜᴜ̛ ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ ᴛᴀ̣̂ᴘ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂̉ xᴀ́ᴄ ᴍɪɴʜ.Cᴀ̆ɴ ᴄᴜ̛́ ᴋᴇ̂́ᴛ ǫᴜᴀ̉ đɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʀᴀ ʙᴀɴ đᴀ̂̀ᴜ, Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ ʜᴜʏᴇ̣̂ɴ Đᴀ̆́ᴋ Sᴏɴɢ xᴀ́ᴄ đɪ̣ɴʜ ᴄʜɪᴇ̂̀ᴜ 19-9, ᴏ̂ɴɢ Nᴀᴍ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ 1 ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴀ̂̀ɴ Vᴀ̆ɴ Tᴜʏ́ (SN 1980, ᴏ̛̉ xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ) đᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ 75 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ 1.800ᴍ2. Ôɴɢ Tᴜʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴍᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ́ ʟᴀ̀ 200 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ.

Hᴀɪ ʙᴇ̂ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴏ̂́ɴɢ ɴʜᴀ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴇ̂ɴ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đɪ ᴛʜᴏ̉ᴀ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ ʙᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀. Sᴀᴜ đᴏ́, ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Aɴʜ Tᴇ̀ᴏ (ᴇᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴏ̂ɴɢ Tᴜʏ́) ᴠᴜ̛̀ᴀ ᴛᴜ̛̀ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tᴜ́ʏ ʀᴀ ᴠᴇ̂̀ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ᴋʜᴏᴀ̉ɴɢ 100ᴍ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ 4 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴄʜᴀ̣̆ɴ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴀ̀ ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ đᴀ́ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ ᴘʜᴀ̂̀ɴ ᴍᴇ̂̀ᴍ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴍᴀ̣̆ᴛ.Sᴀᴜ đᴏ́, ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɴᴀ̀ʏ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Tᴜʏ́ (SN 1967, xᴀ̃ Tʜᴜᴀ̣̂ɴ Hᴀ̣ɴʜ) đᴇ̂̉ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ 455 ᴛʀɪᴇ̣̂ᴜ đᴏ̂̀ɴɢ ᴄʜᴏ ᴅɪᴇ̣̂ɴ ᴛɪ́ᴄʜ 3.400ᴍ2 ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴏ̂ɴɢ Tᴜʏ́ ᴋʜᴏ̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ ʏ́ ᴠᴀ̀ ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀ ᴠᴏ̛́ɪ ᴍᴜ̛́ᴄ ɢɪᴀ́ 1,2 ᴛɪ̉ đᴏ̂̀ɴɢ.

Kʜɪ ᴏ̂ɴɢ Tᴜʏ́ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ ɴʜᴀ̀ ᴛʜɪ̀ ʙɪ̣ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Hᴜ̛̃ᴜ Dᴜ̃ɴɢ (SN 1981) ᴠᴀ̀ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Tʜᴀɴʜ Tᴜ̀ɴɢ (SN 1989, ᴄᴜ̀ɴɢ ᴛʀᴜ́ ᴛᴀ̣ɪ ᴛɪ̉ɴʜ Đᴀ̆́ᴋ Lᴀ̆́ᴋ) ᴅᴜ̀ɴɢ ᴛᴀʏ xᴏ̂ đᴀ̂̉ʏ ᴠᴀ̀ đᴀ́ɴʜ ᴠᴀ̀ᴏ ᴍᴀ̣̆ᴛ, ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴏ̂ɴɢ Tᴜʏ́ ɴɢᴀ̃ xᴜᴏ̂́ɴɢ đᴀ̂́ᴛ.

Xác định nhóm côn đồ được công ty làm điện gió thuê đánh dân - Ảnh 2.

Aɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Aɴʜ Tᴇ̀ᴏ ʙɪ̣ ɴʜᴏ́ᴍ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ đᴀ́ɴʜ ɢᴀ̂ʏ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛɪ́ᴄʜ

Tʜᴇᴏ Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ Nɢᴜʏᴇ̂̃ɴ Đᴜ̛́ᴄ Tʜᴜ̀ʏ, ǫᴜᴀ́ ᴛʀɪ̀ɴʜ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ, ᴏ̂ɴɢ Nᴀᴍ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ đᴀ̃ ᴛʜᴜᴇ̂ ɴʜᴏ́ᴍ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ đᴇ̂̉ “ʜᴏ̂̃ ᴛʀᴏ̛̣” ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴛʜᴏᴀ̉ ᴛʜᴜᴀ̣̂ɴ đᴇ̂̀ɴ ʙᴜ̀. Nʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴇ̂ɴ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴛʜᴜ̛̀ᴀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ đᴀ́ɴʜ ᴀɴʜ Tʀᴀ̂̀ɴ Aɴʜ Tᴇ̀ᴏ ᴠᴀ̀ ᴏ̂ɴɢ Tʀᴜ̛ᴏ̛ɴɢ Vᴀ̆ɴ Tᴜʏ́.
“Cᴏ̛ ǫᴜᴀɴ CSĐT đᴀɴɢ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴛᴜ̣ᴄ ᴄᴜ̉ɴɢ ᴄᴏ̂́ ʜᴏ̂̀ sᴏ̛ đᴇ̂̉ xᴜ̛̉ ʟʏ́ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ. Đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ, ʏᴇ̂ᴜ ᴄᴀ̂̀ᴜ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜᴀ̀ɴʜ ɴɢʜɪᴇ̂ᴍ ᴄᴀ́ᴄ ǫᴜʏ đɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴘʜᴀ́ᴘ ʟᴜᴀ̣̂ᴛ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ɢᴀ̂ʏ ᴀ̉ɴʜ ʜᴜ̛ᴏ̛̉ɴɢ đᴇ̂́ɴ ᴛɪ̀ɴʜ ʜɪ̀ɴʜ ᴀɴ ɴɪɴʜ, ᴛʀᴀ̣̂ᴛ ᴛᴜ̛̣ ᴛᴀ̣ɪ đɪ̣ᴀ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛ɴɢ” – Tʜᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ᴛᴀ́ Tʜᴜ̀ʏ ᴄʜᴏ ʙɪᴇ̂́ᴛ ᴛʜᴇ̂ᴍ.

Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Bᴀ́ᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ Lᴀᴏ Đᴏ̣̂ɴɢ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ, ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀɴ ɢᴀ̂̀ɴ đᴀ̂ʏ ɢɪᴜ̛̃ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̛ɴ ᴠɪ̣ ʟɪᴇ̂ɴ ǫᴜᴀɴ đᴇ̂́ɴ ᴄᴀ́ᴄ ᴅᴜ̛̣ ᴀ́ɴ đɪᴇ̣̂ɴ ɢɪᴏ́ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛɪᴇ̂́ᴘ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴍᴀ̂ᴜ ᴛʜᴜᴀ̂̃ɴ. Tʜᴇᴏ ᴘʜᴀ̉ɴ ᴀ́ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ɴɢᴀɴɢ ɴʜɪᴇ̂ɴ đᴀ́ɴʜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, ᴄᴀ́ᴄ đᴏ̂́ɪ ᴛᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ ʟᴀ̣ ᴍᴀ̣̆ᴛ ᴄᴏ̀ɴ ᴄʜᴀ̣̆ᴛ ᴘʜᴀ́ ᴄᴀ̂ʏ ᴛʀᴏ̂̀ɴɢ, đᴀ̣̂ᴘ ᴘʜᴀ́ ᴛᴀ̀ɪ sᴀ̉ɴ.
Tʜᴇᴏ Nɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀᴏ đᴏ̣̂ɴɢ

Related Articles

Back to top button