Xã Hội

Đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼

M̼ộ̼t̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼ở̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼2̼/̼1̼0̼ ̼s̼a̼u̼ ̼k̼h̼i̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼

n̼g̼à̼y̼ ̼3̼/̼1̼0̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼t̼i̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼u̼n̼g̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼–̼ ̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼,̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼k̼h̼u̼ô̼n̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼/̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼b̼à̼ ̼N̼g̼ô̼ ̼T̼h̼ị̼ ̼N̼g̼ọ̼c̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼,̼ ̼T̼r̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼G̼i̼á̼o̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼v̼à̼ ̼Đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼(̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼)̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼v̼à̼o̼ ̼k̼h̼o̼ả̼n̼g̼ ̼1̼4̼h̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼b̼à̼ ̼H̼ạ̼n̼h̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼m̼ư̼ợ̼n̼ ̼t̼ạ̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼i̼ể̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼l̼à̼m̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼ề̼ ̼l̼à̼m̼ ̼n̼ơ̼i̼ ̼l̼ấ̼y̼ ̼m̼ẫ̼u̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼.̼

̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼,̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼r̼ư̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼c̼á̼c̼h̼ ̼l̼y̼ ̼t̼ậ̼p̼ ̼t̼r̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼l̼ạ̼i̼,̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼D̼o̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼u̼ố̼n̼ ̼b̼à̼n̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼m̼à̼ ̼n̼h̼ờ̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼h̼o̼ặ̼c̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼b̼ả̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼.̼

S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼g̼ọ̼i̼ ̼đ̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼h̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼đ̼ổ̼i̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼v̼ị̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼c̼h̼u̼ẩ̼n̼ ̼b̼ị̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼T̼P̼.̼H̼C̼M̼ ̼v̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼.̼ ̼S̼a̼u̼ ̼đ̼ó̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼S̼u̼n̼g̼ ̼b̼ị̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼l̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼b̼a̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼ô̼ ̼h̼i̼ệ̼u̼ ̼p̼h̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼n̼à̼y̼ ̼đ̼ả̼m̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ơ̼n̼ ̼v̼ị̼

̼T̼r̼ư̼ớ̼c̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼1̼/̼1̼0̼,̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼ ̼B̼a̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼í̼t̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼n̼g̼a̼y̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼T̼u̼ổ̼i̼ ̼T̼r̼ẻ̼.̼

̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼2̼/̼1̼0̼,̼ ̼s̼ố̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼n̼h̼a̼n̼h̼,̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼h̼ọ̼p̼ ̼k̼h̼ẩ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼y̼ê̼u̼ ̼c̼ầ̼u̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼ự̼c̼ ̼t̼h̼u̼ộ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼n̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼T̼H̼-̼T̼H̼C̼S̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼t̼r̼ấ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼.̼

̼T̼í̼n̼h̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼c̼h̼i̼ề̼u̼ ̼3̼/̼1̼0̼,̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼5̼.̼4̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼,̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼m̼i̼ề̼n̼ ̼Đ̼ô̼n̼g̼ ̼N̼a̼m̼ ̼B̼ộ̼ ̼t̼ự̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼đ̼i̼ ̼x̼e̼ ̼g̼ắ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼.̼ ̼R̼i̼ê̼n̼g̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼V̼ĩ̼n̼h̼ ̼T̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼5̼0̼0̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼K̼i̼ê̼n̼ ̼G̼i̼a̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼ố̼t̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼l̼ộ̼ ̼8̼0̼ ̼v̼à̼ ̼6̼1̼ ̼d̼ẫ̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼,̼ ̼p̼h̼â̼n̼ ̼l̼u̼ồ̼n̼g̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼y̼ ̼t̼ế̼,̼ ̼l̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ự̼c̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼p̼h̼ẩ̼m̼,̼ ̼t̼e̼s̼t̼ ̼s̼à̼n̼g̼ ̼l̼ọ̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼h̼ỗ̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼đ̼ư̼a̼ ̼v̼ề̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼.̼

Related Articles

Back to top button