Xã Hội

T͢ỷ͢ ͢p͢h͢ú͢ ͢P͢h͢ạ͢m͢ ͢N͢h͢ậ͢t͢ ͢V͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢v͢i͢n͢h͢ ͢d͢a͢n͢h͢ ͢”͢A͢n͢h͢ ͢h͢ù͢n͢g͢ ͢t͢ừ͢ ͢t͢h͢i͢ệ͢n͢ ͢c͢h͢â͢u͢ ͢Á͢”͢

T̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼1̼5̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼

̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ỉ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼ụ̼c̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼đ̼á̼n̼g̼ ̼k̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼b̼ớ̼t̼ ̼t̼á̼c̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼K̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼í̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼R̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼ ̼v̼à̼ ̼M̼o̼n̼u̼p̼i̼r̼a̼v̼i̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.̼

̼D̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼1̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼n̼ổ̼i̼ ̼b̼ậ̼t̼ ̼ở̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼-̼ ̼T̼h̼á̼i̼ ̼B̼ì̼n̼h̼ ̼D̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼M̼i̼k̼e̼ ̼C̼a̼n̼n̼o̼n̼-̼B̼r̼o̼o̼k̼e̼s̼,̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼k̼i̼ê̼m̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼m̼ề̼m̼ ̼A̼t̼l̼a̼s̼s̼i̼a̼n̼,̼ ̼h̼a̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼R̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼v̼à̼ ̼G̼e̼r̼a̼l̼d̼ ̼C̼h̼a̼n̼,̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼L̼u̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼M̼o̼r̼n̼i̼n̼g̼s̼i̼d̼e̼.̼ ̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼T̼T̼X̼V̼N̼

xem thêm; T͢ỷ͢ ͢p͢h͢ú͢ ͢P͢h͢ạ͢m͢ ͢N͢h͢ậ͢t͢ ͢V͢ư͢ợ͢n͢g͢ ͢đ͢ư͢ợ͢c͢ ͢F͢o͢r͢b͢e͢s͢ ͢v͢i͢n͢h͢ ͢d͢a͢n͢h͢ ͢”͢A͢n͢h͢ ͢h͢ù͢n͢g͢ ͢t͢ừ͢ ͢t͢h͢i͢ệ͢n͢”͢ ͢c͢h͢â͢u͢ ͢Á͢
̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼1̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼H̼e̼r̼o̼e̼s̼ ̼O̼f̼ ̼P̼h̼i̼l̼a̼n̼t̼h̼r̼o̼p̼y̼”̼ ̼(̼A̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼)̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼.̼
̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼t̼ạ̼p̼ ̼c̼h̼í̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼đ̼ã̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼b̼ố̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼1̼5̼ ̼n̼h̼à̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼A̼s̼i̼a̼’̼s̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼H̼e̼r̼o̼e̼s̼ ̼O̼f̼ ̼P̼h̼i̼l̼a̼n̼t̼h̼r̼o̼p̼y̼)̼.̼ ̼T̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼ê̼n̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼.̼ ̼Đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ứ̼ ̼h̼a̼i̼ ̼l̼i̼ê̼n̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼n̼g̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼.̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼,̼ ̼k̼ể̼ ̼t̼ừ̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼n̼g̼o̼á̼i̼,̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼h̼ơ̼n̼ ̼3̼2̼0̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼đ̼ể̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼ở̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼.̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼q̼u̼ố̼c̼ ̼g̼i̼a̼ ̼m̼u̼a̼ ̼4̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼v̼a̼c̼c̼i̼n̼e̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼ ̼v̼à̼ ̼3̼3̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼b̼ộ̼ ̼k̼í̼t̼ ̼x̼é̼t̼ ̼n̼g̼h̼i̼ệ̼m̼.̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼l̼i̼ề̼u̼ ̼t̼h̼u̼ố̼c̼ ̼k̼h̼á̼n̼g̼ ̼v̼i̼r̼u̼s̼ ̼R̼e̼m̼d̼e̼s̼i̼v̼i̼r̼ ̼v̼à̼ ̼M̼o̼n̼u̼p̼i̼r̼a̼v̼i̼r̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ỉ̼n̼h̼ ̼b̼ị̼ ̼ả̼n̼h̼ ̼h̼ư̼ở̼n̼g̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼n̼ề̼ ̼b̼ở̼i̼ ̼d̼ị̼c̼h̼.


̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼m̼ặ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼a̼n̼h̼ ̼h̼ù̼n̼g̼ ̼t̼ừ̼ ̼t̼h̼i̼ệ̼n̼”̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼(̼Ả̼n̼h̼ ̼c̼h̼ụ̼p̼ ̼m̼à̼n̼ ̼h̼ì̼n̼h̼)̼.̼

̼9̼ ̼t̼h̼á̼n̼g̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼ả̼n̼g̼ ̼b̼ấ̼t̼ ̼đ̼ộ̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼,̼ ̼ô̼ ̼t̼ô̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ệ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ị̼ ̼t̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼đ̼ã̼ ̼đ̼ó̼n̼g̼ ̼g̼ó̼p̼ ̼4̼5̼ ̼t̼r̼i̼ệ̼u̼ ̼U̼S̼D̼ ̼c̼h̼o̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼T̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼T̼â̼m̼.̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ó̼ ̼3̼0̼ ̼c̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ì̼n̼h̼ ̼g̼i̼ú̼p̼ ̼đ̼ỡ̼,̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼b̼ổ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼q̼u̼ỹ̼ ̼c̼ứ̼u̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼t̼h̼i̼ê̼n̼ ̼t̼a̼i̼ ̼l̼ũ̼ ̼l̼ụ̼t̼,̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼ồ̼m̼ ̼h̼ỗ̼ ̼t̼r̼ợ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼2̼.̼0̼0̼0̼ ̼t̼r̼ẻ̼ ̼e̼m̼ ̼m̼ồ̼ ̼c̼ô̼i̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼,̼ ̼b̼ị̼ ̼m̼ấ̼t̼ ̼c̼h̼a̼ ̼m̼ẹ̼ ̼d̼o̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼C̼o̼v̼i̼d̼-̼1̼9̼.̼

̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼0̼,̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼đ̼ã̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼v̼à̼ ̼t̼ự̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼.̼ ̼Ô̼n̼g̼ ̼N̼g̼u̼y̼ễ̼n̼ ̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼Q̼u̼a̼n̼g̼,̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼y̼ ̼đ̼ã̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼p̼h̼i̼ ̼l̼ợ̼i̼ ̼n̼h̼u̼ậ̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼a̼o̼ ̼t̼ặ̼n̼g̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼ì̼n̼ ̼m̼á̼y̼ ̼t̼h̼ở̼ ̼c̼h̼o̼ ̼N̼g̼a̼ ̼v̼à̼ ̼U̼k̼r̼a̼i̼n̼e̼.̼

̼D̼ư̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼ ̼l̼à̼ ̼1̼5̼ ̼n̼h̼â̼n̼ ̼v̼ậ̼t̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼v̼i̼n̼h̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼”̼H̼e̼r̼o̼e̼s̼ ̼O̼f̼ ̼P̼h̼i̼l̼a̼n̼t̼h̼r̼o̼p̼y̼”̼ ̼c̼h̼â̼u̼ ̼Á̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼2̼1̼ ̼(̼d̼a̼n̼h̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼ả̼n̼g̼ ̼x̼ế̼p̼ ̼h̼ạ̼n̼g̼)̼:̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼J̼o̼s̼e̼p̼h̼ ̼T̼s̼a̼i̼ ̼v̼à̼ ̼C̼l̼a̼r̼a̼ ̼W̼u̼ ̼T̼s̼a̼i̼ ̼(̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼A̼l̼i̼b̼a̼b̼a̼ ̼v̼à̼ ̼Q̼u̼ỹ̼ ̼J̼o̼e̼ ̼&̼ ̼C̼l̼a̼r̼a̼ ̼T̼s̼a̼i̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼P̼h̼ạ̼m̼ ̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼V̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼(̼V̼i̼ệ̼t̼ ̼N̼a̼m̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼V̼i̼n̼g̼r̼o̼u̼p̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼L̼i̼n̼ ̼C̼h̼e̼n̼ ̼H̼a̼i̼ ̼(̼Đ̼à̼i̼ ̼L̼o̼a̼n̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼P̼a̼u̼ ̼J̼a̼r̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼T̼e̼r̼e̼s̼i̼t̼a̼ ̼S̼y̼-̼C̼o̼s̼o̼n̼ ̼(̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼-̼ ̼P̼h̼ó̼ ̼c̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼S̼M̼ ̼I̼n̼v̼e̼s̼m̼e̼n̼t̼ ̼C̼o̼r̼p̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼A̼n̼i̼l̼ ̼A̼g̼a̼r̼w̼a̼l̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼V̼e̼d̼a̼n̼t̼a̼ ̼R̼e̼s̼o̼u̼r̼c̼e̼s̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼T̼a̼k̼e̼m̼i̼t̼s̼u̼ ̼T̼a̼k̼i̼z̼a̼k̼i̼ ̼(̼N̼h̼ậ̼t̼ ̼B̼ả̼n̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼K̼e̼y̼e̼n̼c̼e̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼M̼i̼c̼h̼a̼e̼l̼ ̼K̼i̼m̼ ̼(̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼M̼B̼K̼ ̼P̼a̼r̼t̼n̼e̼r̼s̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼J̼e̼f̼f̼r̼e̼y̼ ̼C̼h̼e̼a̼h̼ ̼(̼M̼a̼l̼a̼y̼s̼i̼a̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼T̼ậ̼p̼ ̼đ̼o̼à̼n̼ ̼S̼u̼n̼w̼a̼y̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼A̼z̼i̼m̼ ̼P̼r̼e̼m̼j̼i̼ ̼(̼Ấ̼n̼ ̼Đ̼ộ̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼W̼i̼p̼r̼o̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼W̼e̼e̼ ̼W̼e̼i̼l̼i̼n̼g̼ ̼(̼S̼i̼n̼g̼a̼p̼o̼r̼e̼ ̼-̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼đ̼i̼ề̼u̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼P̼a̼n̼ ̼P̼a̼c̼i̼f̼i̼c̼ ̼H̼o̼t̼e̼l̼s̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼R̼o̼n̼n̼i̼e̼ ̼C̼h̼a̼n̼ ̼v̼à̼ ̼G̼e̼r̼a̼l̼d̼ ̼C̼h̼a̼n̼ ̼(̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼K̼ô̼n̼g̼,̼ ̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼H̼a̼n̼g̼ ̼L̼u̼n̼g̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼M̼o̼r̼n̼i̼n̼g̼s̼i̼d̼e̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼R̼i̼n̼a̼ ̼L̼o̼p̼e̼z̼ ̼B̼a̼u̼t̼i̼s̼t̼a̼ ̼(̼P̼h̼i̼l̼i̼p̼p̼i̼n̼e̼s̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼K̼n̼o̼w̼l̼e̼d̼g̼e̼ ̼C̼h̼a̼n̼n̼e̼l̼ ̼F̼o̼u̼n̼d̼a̼t̼i̼o̼n̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼C̼h̼o̼ ̼T̼a̼k̼ ̼W̼o̼n̼g̼ ̼(̼T̼r̼u̼n̼g̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼C̼h̼ủ̼ ̼t̼ị̼c̼h̼ ̼F̼u̼y̼a̼o̼ ̼G̼l̼a̼s̼s̼ ̼I̼n̼d̼u̼s̼t̼r̼y̼ ̼G̼r̼o̼u̼p̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼M̼i̼k̼e̼ ̼C̼a̼n̼n̼o̼n̼-̼B̼r̼o̼o̼k̼e̼r̼s̼ ̼(̼A̼u̼s̼t̼r̼a̼l̼i̼a̼ ̼-̼ ̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼v̼à̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼C̼E̼O̼ ̼A̼t̼l̼a̼s̼s̼i̼a̼n̼)̼

̼T̼ỷ̼ ̼p̼h̼ú̼ ̼K̼i̼m̼ ̼J̼u̼n̼g̼-̼J̼u̼ ̼(̼H̼à̼n̼ ̼Q̼u̼ố̼c̼ ̼-̼ ̼N̼h̼à̼ ̼s̼á̼n̼g̼ ̼l̼ậ̼p̼ ̼N̼e̼x̼o̼n̼)̼

̼ ̼A̼n̼ ̼C̼h̼i̼

̼T̼h̼e̼o̼ ̼F̼o̼r̼b̼e̼s̼ ̼

Related Articles

Back to top button