Xã Hội

C̳ô̳n̳g̳ ̳a̳n̳ ̳T̳h̳à̳n̳h̳ ̳p̳h̳ố̳ ̳H̳ồ̳ ̳c̳h̳í̳ ̳M̳i̳n̳h̳ ̳r̳a̳ ̳q̳u̳â̳n̳ ̳x̳ử̳ ̳l̳ý̳ ̳t̳i̳ế̳n̳g̳ ̳ồ̳n̳ ̳’̳k̳a̳r̳a̳o̳k̳e̳ ̳l̳o̳a̳ ̳k̳ẹ̳o̳ ̳k̳é̳o̳’̳ ̳

N̼g̼à̼y̼ ̼2̼4̼/̼1̼2̼,̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼t̼i̼n̼ ̼t̼ừ̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼B̼a̼n̼ ̼G̼i̼á̼m̼ ̼đ̼ố̼c̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼P̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼r̼i̼ể̼n̼ ̼k̼h̼a̼i̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼t̼ớ̼i̼.̼


̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼

̼L̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼H̼ồ̼ ̼C̼h̼í̼ ̼M̼i̼n̼h̼ ̼r̼a̼ ̼q̼u̼â̼n̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼

̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼t̼r̼ạ̼n̼g̼ ̼”̼k̼h̼ủ̼n̼g̼ ̼b̼ố̼”̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼r̼ở̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ỗ̼i̼ ̼á̼m̼ ̼ả̼n̼h̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ứ̼c̼ ̼c̼h̼ế̼,̼ ̼b̼ứ̼c̼ ̼b̼ố̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼.̼ ̼C̼ậ̼n̼ ̼k̼ề̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼T̼P̼ ̼H̼C̼M̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼l̼o̼ ̼n̼g̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼ô̼ ̼n̼h̼i̼ễ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼t̼ừ̼ ̼h̼á̼t̼ ̼”̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼l̼o̼a̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼é̼o̼”̼,̼ ̼l̼o̼a̼ ̼p̼h̼á̼t̼ ̼q̼u̼ả̼n̼g̼ ̼c̼á̼o̼ ̼g̼i̼ả̼m̼ ̼g̼i̼á̼ ̼c̼u̼ố̼i̼ ̼n̼ă̼m̼,̼ ̼m̼á̼y̼ ̼m̼ó̼c̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ô̼n̼g̼…̼

̼L̼ã̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼o̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼:̼”̼Đ̼ể̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼v̼ấ̼n̼ ̼n̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼d̼ự̼a̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼h̼ế̼ ̼t̼à̼i̼,̼ ̼m̼à̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼ý̼ ̼t̼h̼ứ̼c̼ ̼t̼ự̼ ̼g̼i̼á̼c̼ ̼v̼à̼ ̼s̼ự̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼ ̼l̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼u̼n̼g̼ ̼s̼ứ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼”̼.

̼T̼r̼ê̼n̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼x̼á̼c̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼p̼h̼ò̼n̼g̼,̼ ̼c̼h̼ố̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼ê̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼b̼à̼n̼,̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼đ̼ầ̼u̼,̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼-̼ ̼Đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼s̼ắ̼t̼ ̼đ̼ẩ̼y̼ ̼m̼ạ̼n̼h̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼C̼ụ̼ ̼t̼h̼ể̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼P̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼u̼y̼ê̼n̼ ̼t̼r̼u̼y̼ề̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼;̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼d̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼,̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼đ̼ô̼ ̼t̼h̼ị̼;̼ ̼q̼u̼y̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼l̼u̼ậ̼t̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼;̼ ̼c̼á̼c̼ ̼g̼i̼ả̼i̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼p̼h̼ố̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼á̼m̼ ̼s̼á̼t̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼;̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ơ̼ ̼s̼ở̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ả̼n̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼,̼ ̼k̼i̼n̼h̼ ̼d̼o̼a̼n̼h̼ ̼d̼ị̼c̼h̼ ̼v̼ụ̼ ̼v̼à̼ ̼t̼r̼á̼c̼h̼ ̼n̼h̼i̼ệ̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼d̼â̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼n̼ế̼p̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼m̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼h̼o̼ạ̼t̼ ̼v̼ă̼n̼ ̼h̼ó̼a̼ ̼c̼ộ̼n̼g̼ ̼đ̼ồ̼n̼g̼…̼

̼S̼a̼u̼ ̼g̼i̼a̼i̼ ̼đ̼o̼ạ̼n̼ ̼n̼à̼y̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼T̼P̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼ă̼n̼g̼ ̼c̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼t̼u̼ầ̼n̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼s̼o̼á̼t̼,̼ ̼n̼ắ̼m̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼c̼á̼c̼ ̼k̼h̼u̼ ̼v̼ự̼c̼,̼ ̼t̼u̼y̼ế̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ử̼ ̼d̼ụ̼n̼g̼ ̼t̼h̼i̼ế̼t̼ ̼b̼ị̼ ̼â̼m̼ ̼t̼h̼a̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼v̼ề̼ ̼a̼n̼ ̼n̼i̼n̼h̼ ̼t̼r̼ậ̼t̼ ̼t̼ự̼,̼ ̼g̼â̼y̼ ̼ồ̼n̼ ̼à̼o̼,̼ ̼h̼u̼y̼ê̼n̼ ̼n̼á̼o̼,̼ ̼l̼ấ̼n̼ ̼c̼h̼i̼ế̼m̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼l̼ề̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼,̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼l̼a̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼t̼o̼à̼n̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼b̼ộ̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼c̼á̼c̼ ̼l̼o̼ạ̼i̼ ̼h̼ì̼n̼h̼ ̼h̼á̼t̼ ̼”̼k̼a̼r̼a̼o̼k̼e̼ ̼l̼o̼a̼ ̼k̼ẹ̼o̼ ̼k̼é̼o̼”̼ ̼…̼

̼Đ̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼,̼ ̼C̼S̼G̼T̼ ̼s̼ẽ̼ ̼p̼h̼ố̼i̼ ̼h̼ợ̼p̼ ̼c̼á̼c̼ ̼t̼ổ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼k̼i̼ể̼m̼ ̼t̼r̼a̼,̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼n̼g̼h̼i̼ê̼m̼ ̼c̼á̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ ̼v̼i̼ ̼p̼h̼ạ̼m̼ ̼t̼i̼ế̼n̼g̼ ̼ồ̼n̼ ̼n̼à̼y̼.̼ ̼B̼ê̼n̼ ̼c̼ạ̼n̼h̼ ̼đ̼ó̼,̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼l̼ư̼ợ̼n̼g̼ ̼c̼h̼ứ̼c̼ ̼n̼ă̼n̼g̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼a̼m̼ ̼m̼ư̼u̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼y̼ề̼n̼ ̼đ̼ị̼a̼ ̼p̼h̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼b̼i̼ệ̼n̼ ̼p̼h̼á̼p̼ ̼x̼ử̼ ̼l̼ý̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼t̼h̼e̼o̼.

̼H̼ù̼n̼g̼ ̼A̼n̼h̼

Related Articles

Back to top button