T3. Th5 24th, 2022

Chàng trai 1 mình lao vào Cứυ 7 Người Giữa Biển ʟửα: Dù Ngã Vẫn ɢιữ Вìɴʜ Cứυ Hỏa, xứng đáng 2 từ “Chiến sỹ”

Cᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄᴜ̛́ᴜ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ɴᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ.

Nʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ ʜᴏ̂̀ɪ ᴛʜᴀ́ɴɢ 7/2020 ᴏ̛̉ ᴘʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Cᴀ̂̀ᴜ Ôɴɢ Lᴀ̃ɴʜ, Qᴜᴀ̣̂ɴ 1, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴛʜᴇ̂̉ ǫᴜᴇ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴜʏ ᴛᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʙɪ̣ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ.

Vᴏ̛́ɪ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀, Hᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴠᴀ̀ ᴛʀᴀ́ᴄʜ ɴʜɪᴇ̣̂ᴍ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴀɴʜ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴏ̉ ᴍᴀ̣̆ᴄ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴀɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ.

Cʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴜʏ. (Ảɴʜ: Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ)

Tᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ᴅᴜ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ

Cʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴜʏ ᴠᴀ̂̃ɴ ɴʜᴏ̛́ ɴʜᴜ̛ ɪɴ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́, sᴀ́ɴɢ 3/7, ᴋʜɪ Hᴜʏ đᴀɴɢ đɪ ǫᴜᴀ đᴏᴀ̣ɴ đᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ Đᴇ̂̀ Tʜᴀ́ᴍ, ᴀɴʜ đᴏᴀ́ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀɴɢ ᴄᴏ́ ᴍᴏ̣̂ᴛ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ xᴀ̉ʏ ʀᴀ ᴋʜɪ ᴛʜᴀ̂́ʏ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ʜᴏ̂̃ɴ ʟᴏᴀ̣ɴ ᴠᴀ̀ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴋʜᴀ̆́ᴘ ɴᴏ̛ɪ.

Bɪᴇ̂́ᴛ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ʟᴏ̛́ɴ đᴀɴɢ ʙᴜ̀ɴɢ ᴘʜᴀ́ᴛ, Hᴜʏ ɢᴏ̣ɪ đɪᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ ᴄᴏ̛ ǫᴜᴀɴ, sᴀᴜ đᴏ́ ᴋᴇ̂ᴜ ɢᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ đᴇ̂́ɴ. Tᴀ̣ɪ ᴛʜᴏ̛̀ɪ đɪᴇ̂̉ᴍ đᴏ́, xᴜɴɢ ǫᴜᴀɴʜ ᴄʜɪ̉ ᴄᴏ́ ᴀɴʜ ʟᴀ̀ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ, ʙᴀ̉ɴ ᴛʜᴀ̂ɴ Hᴜʏ ʟᴀ̀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴᴇ̂ɴ ʜɪᴇ̂̉ᴜ ʀᴏ̃ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ᴄᴏ́ ᴛʜᴇ̂̉ xᴀ̉ʏ ʀᴀ.

Hᴜʏ ᴛʀᴏɴɢ ᴍᴏ̣̂ᴛ ʟᴀ̂̀ɴ ᴛʜᴀᴍ ɢɪᴀ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ́ᴄ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ. (Ảɴʜ: Tʜᴀɴʜ ɴɪᴇ̂ɴ)

Tʜᴇᴏ ʟᴏ̛̀ɪ ᴀɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜɪ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ, ᴀɴʜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏᴇ̂ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ʙᴜ̀ɴɢ ʟᴜ̛̉ᴀ ʟᴀ̀ ᴅᴏ ʀᴏ̀ ʀɪ̉ ᴋʜɪ́ ɢᴀs, ɴɢᴜʏ ᴄᴏ̛ ɴᴏ̂̉ ʀᴀ̂́ᴛ ʟᴏ̛́ɴ. Tᴜʏ ɴʜɪᴇ̂ɴ, ᴋʜɪ ɴɢʜᴇ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴛɪᴇ̂́ɴɢ ᴋᴇ̂ᴜ ᴄᴜ̛́ᴜ ᴄᴜ̉ᴀ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ, ᴍᴀ̣̆ᴄ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴠᴀ̂̃ɴ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ đɪ̣ɴʜ đɪ ᴠᴀ̀ᴏ.

Nʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ ɴɢᴀ̀ʏ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́, Hᴜʏ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣, đᴀ̂ʏ ʟᴀ̀ ʟᴀ̂̀ɴ đᴀ̂̀ᴜ ᴛɪᴇ̂ɴ sᴀᴜ 8 ɴᴀ̆ᴍ ᴠᴀ̀ᴏ ɴɢʜᴇ̂̀, ᴀɴʜ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ᴍᴀ̀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴏ́ đᴏ̂̀ɴɢ đᴏ̣̂ɪ ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ, ᴅᴜ̀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴀʏ đᴏ̂̉ɪ ᴛᴜ̛ ᴛʜᴇ̂́ ʟɪᴇ̂ɴ ᴛᴜ̣ᴄ, ʙᴏ̀, ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ, ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ʟᴜ́ᴄ ʙɪ̣ ɴɢᴀ̃ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ɴʜᴀ̂́ᴛ ǫᴜʏᴇ̂́ᴛ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ʙᴜᴏ̂ɴɢ ʙɪ̀ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ.

“Bɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ”

Bᴀ̆̀ɴɢ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴋʏ̃ ɴᴀ̆ɴɢ ɴɢʜᴇ̂̀ ɴɢʜɪᴇ̣̂ᴘ, ᴄᴏ̣̂ɴɢ ᴠᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ʟᴏ ʟᴀ̆́ɴɢ ᴄʜᴏ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ đᴀɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜᴀ̀, Hᴜʏ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴄᴀ̂̀ᴍ ʙɪ̀ɴʜ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ʀᴏ̂̀ɪ ᴛʀᴜ̛ᴏ̛̀ɴ ᴠᴀ̀ᴏ ʙᴇ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ. Aɴʜ ᴄʜɪᴀ sᴇ̉, ʟᴜ́ᴄ đᴏ́ ᴅᴀ̂̃ᴜ ʙɪᴇ̂́ᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴʜᴜ̛ɴɢ ʟᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴛᴀ̂ᴍ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ǫᴜᴀʏ ʀᴀ

Vᴏ̛́ɪ Hᴜʏ, ᴀɴʜ ʟᴜᴏ̂ɴ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ. (Ảɴʜ: VɴExᴘʀᴇss)

Nʜᴜ̛̃ɴɢ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴄᴜ̉ᴀ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ ʜᴏ̂ᴍ đᴏ́ ᴠᴀ̂̃ɴ ʜɪᴇ̣̂ɴ ʀᴏ̃ ᴛʀᴏɴɢ ᴋʏ́ ᴜ̛́ᴄ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ. Hᴜʏ ɴʜᴏ̛́ ʟᴀ̣ɪ, ᴋʜɪ ᴍɪ̀ɴʜ ʟᴇ̂ɴ đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 3 ᴛʜɪ̀ ɴʜᴀ̣̂ɴ ʀᴀ ᴄᴏ́ 7 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴛʀᴏɴɢ ɢɪᴀ đɪ̀ɴʜ đᴀɴɢ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ. Aɴʜ ɴʜᴀɴʜ ᴄʜᴏ́ɴɢ ᴛʀᴀ̂́ɴ ᴀɴ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ᴛɪ̀ᴍ ᴋʜᴀ̆ɴ ᴜ̛ᴏ̛́ᴛ, ɢɪᴜ́ᴘ ᴛᴜ̛̀ɴɢ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʜᴏᴀ́ᴛ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

“Tʜᴏ̛̀ɪ ᴋʜᴀ̆́ᴄ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛɪᴇ̂́ᴘ ᴄᴀ̣̂ɴ đᴜ̛ᴏ̛̣ᴄ ɴᴀ̣ɴ ɴʜᴀ̂ɴ ᴠᴀ̀ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ đᴇ̂̀ᴜ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ, đᴀ̣̆ᴄ ʙɪᴇ̣̂ᴛ ʟᴀ̀ 2 ʙᴇ́ ɴʜᴏ̉ sɪɴʜ đᴏ̂ɪ, ᴛʜᴜ̛̣ᴄ sᴜ̛̣ ᴍɪ̀ɴʜ ʀᴀ̂́ᴛ ʜᴀ̣ɴʜ ᴘʜᴜ́ᴄ”, ʟᴏ̛̀ɪ ᴛᴀ̂ᴍ sᴜ̛̣ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ xᴜ́ᴄ đᴏ̣̂ɴɢ.

Hᴜʏ ʟᴀ̀ ᴍᴏ̣̂ᴛ đᴀ̉ɴɢ ᴠɪᴇ̂ɴ ᴛʀᴇ̉ ᴠᴏ̛́ɪ ɴʜɪᴇ̂̀ᴜ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴛɪ́ᴄʜ ᴛᴏ̂́ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ʀᴇ̀ɴ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ, ʙᴇ̂ɴ ᴄᴀ̣ɴʜ đᴏ́, ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ᴄᴜ̃ɴɢ ʟᴜᴏ̂ɴ ɢᴜ̛ᴏ̛ɴɢ ᴍᴀ̂̃ᴜ, ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴠᴏ̛́ɪ ʜᴏᴀ̣ᴛ đᴏ̣̂ɴɢ ᴛʜɪᴇ̣̂ɴ ɴɢᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠɪ̀ ᴄᴏ̣̂ɴɢ đᴏ̂̀ɴɢ. Tʀᴜ̛ᴏ̛́ᴄ đᴏ́, Hᴜʏ ᴄᴜ̃ɴɢ đᴀ̃ ᴄᴜ̀ɴɢ ᴍᴏ̣ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ 21 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʜᴀɴɢ ᴍᴀ́ʏ ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ Hᴜʏ ᴍᴀ̀ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟᴀ̀ᴍ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ɴᴀ̀ʏ đᴇ̂̀ᴜ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ʟᴀ̀ᴍ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋᴇ̂̉ ɴɢᴀ̀ʏ đᴇ̂ᴍ. (Ảɴʜ: Tᴀᴍsᴜᴄᴜᴏᴄsᴏɴɢ)

Nʜᴀ̆́ᴄ đᴇ̂́ɴ ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴠᴇ̂̀ sᴜ̛̣ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ đᴏ̣̂ɪ ǫᴜᴀ̂ɴ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ, ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ǫᴜᴇ̂ɴ ʜɪ̀ɴʜ ᴀ̉ɴʜ ᴀɴʜ ʟɪ́ɴʜ ɴʜᴏ̉ ʙᴇ́ ᴄᴏ̃ɴɢ ᴛʀᴇ̂ɴ ʟᴜ̛ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ᴛʀᴀɪ ʜᴏ̛ɴ 80ᴋɢ ᴠᴜ̛ᴏ̛̣ᴛ ʀᴀ ᴋʜᴏ̉ɪ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴛʀᴀ̣̂ɴ ᴄʜᴀ́ʏ ᴏ̛̉ ᴘʜᴏ̂́ Nᴜ́ɪ Tʀᴜ́ᴄ. Dᴜ̀ đᴀ̃ ᴄᴏ́ ʟᴜ́ᴄ ᴄᴀ̉ᴍ ᴛʜᴀ̂́ʏ ᴋɪᴇ̣̂ᴛ sᴜ̛́ᴄ ɴʜᴜ̛ɴɢ ᴀɴʜ ᴠᴀ̂̃ɴ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜᴇ́ᴘ ᴍɪ̀ɴʜ ʙᴏ̉ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ.

Cʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ. (Ảɴʜ: Tʜᴏ̂ɴɢ ᴛᴀ̂́ɴ xᴀ̃ Vɪᴇ̣̂ᴛ Nᴀᴍ)

Hᴀʏ ᴄᴀ̂ᴜ ᴄʜᴜʏᴇ̣̂ɴ ᴄᴜ̉ᴀ Tʀᴜɴɢ ᴜ́ʏ Hᴏ̂̀ Đɪ̀ɴʜ Kʜᴀ́ɴʜ (Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ) ᴠᴏ̛́ɪ ᴄᴜᴏ̣̂ᴄ ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ 12 ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴛʀᴏɴɢ ᴠᴜ̣ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴜɴɢ ᴄᴜ̛ Tᴀ̂ɴ Tʜɪ̣ɴʜ ᴄᴜ̃ɴɢ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴋʜɪ ɴʜᴀ̆́ᴄ ʟᴀ̣ɪ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴋʜᴏ̉ɪ ʀᴜ̀ɴɢ ᴍɪ̀ɴʜ.

Vᴏ̛́ɪ sᴜ̛̣ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴛᴏᴀ̀ɴ ʙᴏ̣̂ ʟᴜ̛̣ᴄ ʟᴜ̛ᴏ̛̣ɴɢ, ᴛᴀ̂́ᴛ ᴄᴀ̉ đᴀ̃ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ, ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ ᴍᴀ̆́ᴄ ᴋᴇ̣ᴛ ᴛᴜ̛̀ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 7 đᴇ̂́ɴ ᴛᴀ̂̀ɴɢ 13 ʀᴀ ɴɢᴏᴀ̀ɪ ᴀɴ ᴛᴏᴀ̀ɴ.

Đᴏ̣̂ɪ ᴘʜᴏ̀ɴɢ ᴄʜᴀ́ʏ ᴄʜᴜ̛̃ᴀ ᴄʜᴀ́ʏ ᴏ̛̉ ᴛʜᴀ̀ɴʜ ᴘʜᴏ̂́ Vɪɴʜ. (Ảɴʜ: Cᴏ̂ɴɢ ᴀɴ Nɢʜᴇ̣̂ Aɴ Oɴʟɪɴᴇ)

Kʜᴏ̂ɴɢ ᴄʜɪ̉ ʜᴇ̂́ᴛ ᴍɪ̀ɴʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴄᴏ̂ɴɢ ᴠɪᴇ̣̂ᴄ ᴅᴀ̣̂ᴘ ᴛᴀ̆́ᴛ đᴀ́ᴍ ᴄʜᴀ́ʏ, ɢɪᴀ̉ɪ ᴄᴜ̛́ᴜ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ɴʜᴜ̛̃ɴɢ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ʜᴀ̀ɴɢ ɴɢᴀ̀ʏ ᴛɪ́ᴄʜ ᴄᴜ̛̣ᴄ ᴛᴀ̣̂ᴘ ʟᴜʏᴇ̣̂ɴ đᴇ̂̉ ʀᴇ̀ɴ ᴋʜᴀ̉ ɴᴀ̆ɴɢ ᴛʜɪ́ᴄʜ ᴜ̛́ɴɢ, đᴏ̂̀ɴɢ ᴛʜᴏ̛̀ɪ ɢɪᴜ́ᴘ đᴏ̛̃ ʙᴀ̀ ᴄᴏɴ ᴍᴏ̂̃ɪ ᴋʜɪ ᴄᴏ́ ᴛɪ̀ɴʜ ʜᴜᴏ̂́ɴɢ ᴋʜᴏ́ ᴋʜᴀ̆ɴ.

Lɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ ᴘʜᴀ̉ɪ ᴛʜᴜ̛ᴏ̛̀ɴɢ xᴜʏᴇ̂ɴ ᴛᴏ̂̉ ᴄʜᴜ̛́ᴄ ᴅɪᴇ̂̃ɴ ᴛᴀ̣̂ᴘ. (Ảɴʜ: Bᴀ́ᴏ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ)

Kʜɪ đᴏ̂̀ɴɢ ʙᴀ̀ᴏ ɢᴀ̣̆ᴘ ᴋʜᴏ́, ʜᴏ̣ sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ ᴄʜᴜɴɢ ᴛᴀʏ ɢɪᴜ́ᴘ sᴜ̛́ᴄ. (Ảɴʜ: Bᴀ́ᴏ Lᴀ̀ᴏ Cᴀɪ)

Đᴇ̂̉ ʙᴀ̉ᴏ ᴠᴇ̣̂ ᴛɪ́ɴʜ ᴍᴀ̣ɴɢ ᴄᴜ̉ᴀ ɴɢᴜ̛ᴏ̛̀ɪ ᴅᴀ̂ɴ, ᴄᴀ́ᴄ ᴀɴʜ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ đᴀ̃ ʙᴀ̂́ᴛ ᴄʜᴀ̂́ᴘ ʜɪᴇ̂̉ᴍ ɴɢᴜʏ, sᴀ̆̃ɴ sᴀ̀ɴɢ xᴏ̂ɴɢ ᴠᴀ̀ᴏ ʙɪᴇ̂̉ɴ ʟᴜ̛̉ᴀ ᴋʜᴏ̂ɴɢ ᴄᴀ̂̀ɴ sᴜʏ ɴɢʜɪ̃. Cᴜ̣ ᴛʜᴇ̂̉ sᴜ̛̣ ᴅᴜ̃ɴɢ ᴄᴀ̉ᴍ ᴄᴜ̉ᴀ ᴄʜᴀ̀ɴɢ ʟɪ́ɴʜ ᴄᴜ̛́ᴜ ʜᴏ̉ᴀ Vᴏ̃ Hᴏᴀ̀ɴɢ Hᴜʏ ᴛʜᴀ̣̂ᴛ sᴜ̛̣ ᴋʜɪᴇ̂́ɴ ᴄʜᴜ́ɴɢ ᴛᴀ ɴᴇ̂̉ ᴘʜᴜ̣ᴄ.

Xem thêm: Vụ cháy nhà 6 người thương vong ở Hà Nội: Nghi phạm vờ mang thai để níu kéo tình cảm, liên tục ngất xỉu không hợp tác với công an

Vụ cháy nhà trọ tại ngõ 60, phố Châu Văn Liêm, phường Phú Đô vào tối 31/3 khiến một người tử vong, cơ quan chức năng xác định nguyên nhân ban đầu do mâu thuẫn tình cảm.

Ngày 1/4, Công an quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) đã thông tin về vụ hoả hoạn xảy ra tại khu nhà trọ 6 tầng ở ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô tối ngày 31/3 khiến 1 người tử vong, 5 người khác bị thương.

Theo đó, đối tượng gây ra vụ việc là Trần Thị Thanh Hải (SN 1993 ở xã Minh Thuận, huyện Vụ Bản, Nam Định, chỗ ở hiện nay trên đường Lạc Long Quân, quận Tây Hồ, Hà Nội) hiện là công nhân một công ty trên địa bàn Hà Nội.

Đến 11h sáng cùng ngày, Trần Thị Thanh Hải đã được đưa về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm. Khi được đưa về trụ sở, Hải liên tục ngất xỉu, các cán bộ chiến sĩ phải dìu Hải vào phòng để lấy lời khai.


Trước đó vào rạng sáng cùng ngày, quá trình làm việc với cơ quan công an, đối tượng Hải có dấu hiệu hạ đường huyết nên công an đưa người này vào bệnh viện cấp cứu.


Đến sáng cùng ngày, sau khi sức khoẻ có tiến triển, Trần Thị Thanh Hải được đưa về trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm để lấy lời khai.


Tuy nhiên, khi về đến trụ sở Công an quận Nam Từ Liêm, Hải tiếp tục ngất xỉu, sức khoẻ yếu.


Thế nhưng Công an cho biết sức khoẻ của Hải vẫn bình thường, Hải vẫn hợp tác lấy lời khai với công an đến 4h sáng.

 


Trần Thị Thanh Hải tỏ ra khá mệt mỏi khi làm việc với cơ quan chức năng.

Ngoài ra, tại cơ quan công an Hải khai nhận cuối tháng 1/2022, Hải có thai nhưng gia đình anh H. không đồng ý cả 2 thường xuyên mâu thuẫn cãi vã. Sau đó bạn trai cũng chuyển ra ngoài sinh sống với anh họ. Cay cú về chuyện bị gia đình anh H. ngăn cản và bản thân không được người yêu chăm sóc khi thông báo có thai, Hải đã đến chỗ nhà trọ mà người yêu đang ở và châm lửa đốt xe của anh họ người yêu.


Trong sáng cùng ngày, cơ quan chức năng cũng đã mang tang vật vụ án cháy về trụ sở công an quận phục vụ công tác điều tra.

Tuy nhiên, về thông tin Hải đang mang thai, qua kiểm tra cơ quan công an xác định Hải không hề có thai.

Hiện Công an quận Nam Từ Liêm phối hợp lực lượng nghiệp vụ Công an Hà Nội tiếp tục làm rõ lời khai của cô gái này.

By adminn