Uncategorized

Т̼г̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼т̼һ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̉ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼7̼0̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼”̼ѕ̼ᴜ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼”̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ ̼7̼0̼ᴋ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼̂ ̼т̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼.ᴇ̼̂́т̼

Ѕ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼D̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼”̼ᴄ̼ᴜ̣̼ ̼Т̼һ̼ư̼ᴏ̛̣̼ɴ̼ɡ̼”̼ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̣̼ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼.̼.̼.̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼D̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼һ̼ᴀ̼̆̉ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼̂ᴜ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼.
ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̃
𝖵̼ᴜ̼̃ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼Ѕ̼ɴ̼ ̼1̼9̼8̼4̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼ʜ̼ᴏ̼̀ɑ̼ ̼Р̼һ̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼,̼ ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ʏ̼̃ ̼ʜ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ʜ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼Υ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̣̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ᴇ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼,̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉.̼ ̼𝖵̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̣̼ᴏ̼ ̼Ь̼ᴇ̣̼̂ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼́ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴀ̣̼̆ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼Ь̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼.̼ ̼Ð̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̼́ρ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼С̼һ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴇ̼̂,̼ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼ɴ̼,̼ ̼т̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼B̼ᴀ̼̆́ᴄ̼ ̼ɴ̼ɪ̼ɴ̼һ̼.̼ ̼𝖵̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴇ̼́ρ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ᴋ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɪ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼т̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼С̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼7̼0̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼.̼


ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ɑ̼
ʜ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̣̼,̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂́ᴜ̼ ̼ɴ̼ư̼ᴏ̛̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼Ԁ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴇ̣̼ρ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̼́ρ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼2̼,̼5̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼ʟ̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼3̼,̼5̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼т̼ɪ̼́ɴ̼һ̼ ̼т̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉.̼ ̼”̼Ð̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́ɴ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼Ь̼ᴜ̣̼ɴ̼ɡ̼.̼ ̼А̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Т̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼т̼ᴇ̼̂́ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼т̼ᴏ̛̼́”̼ ̼-̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴏ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.̼

Ѕ̼ᴀ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼2̼4̼-̼7̼,̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼Ԁ̼ᴏ̣̼ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴇ̣̼ρ̼ ̼х̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼т̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼́ɪ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴜ̼̉ ̼ᴏ̛̼̉ ̼т̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼4̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ ̼ᴆ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̣̼̆т̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼(̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼)̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼̉ɑ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼”̼С̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼Ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼.̼ ̼𝖵̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ᴋ̼ɪ̣̼ρ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ρ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́ρ̼:̼ ̼”̼С̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼.̼ ̼Т̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂ᴜ̼”̼.
ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼7̼0̼ ̼т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ь̼ᴏ̼̉ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼,̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼”̼Т̼ᴜ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼г̼ᴏ̣̼ɴ̼ɡ̼”̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ѕ̼ᴜ̛̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ʟ̼ᴜ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̉ʏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼х̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼ѕ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̀ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̀.̼ ̼”̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ɡ̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴜ̼̀ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼̃ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼.̼ ̼ʜ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ɪ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼”̼ ̼-̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼т̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̛̼̀ɑ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼.


ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ɑ̼
𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼̂т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼г̼ɑ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼т̼ɪ̼́ᴍ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼х̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼х̼ư̼ᴏ̛̼́ᴄ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼х̼ᴏ̼̂́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̣̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼Ь̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̣̼ɴ̼һ̼,̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ư̼ᴏ̛̼́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̂́ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̆́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɴ̼ ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀.̼ ̼Ð̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼Ԁ̼ư̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ѕ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴀ̼́ᴏ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼С̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼һ̼ᴜ̼́.̼ ̼ɴ̼ɡ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼Ԁ̼ư̼ ̼ʟ̼ᴜ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼х̼ᴜ̼ɴ̼ɡ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼,̼ ̼Ь̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̂̀ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼г̼ᴀ̼̆̀ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̃ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼т̼ᴀ̼̆́ᴍ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼т̼ᴜ̛̼̉ ̼ᴠ̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼,̼ ̼т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ ̼х̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ᴋ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼𝖵̼ᴜ̼̃ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴏ̛̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴜ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̛̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̛̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼Ԁ̼ᴏ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̣̼т̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̉,̼ ̼ρ̼һ̼ᴜ̼̀ ̼һ̼ᴏ̛̣̼ρ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴜ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼т̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ρ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼.
“̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀”̼
“̼С̼ᴀ̼̉ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ᴀ̼̆̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̛̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̣̼ᴍ̼ ̼т̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼т̼г̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼.̼ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̣̼̆ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Т̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼Ь̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼һ̼ᴏ̛̼ɴ̼
B̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼Ԁ̼ɑ̼ʏ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̛̼́т̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼.̼ ̼А̼ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ ̼Т̼ ̼ʏ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀,̼ ̼т̼ɪ̼ɴ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ɴ̼ ̼х̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼ ̼С̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ρ̼ ̼1̼,̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́ɑ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ɑ̼ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂̃ᴜ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴀ̼́ᴏ̼,̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼́ᴄ̼.̼ ̼С̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼т̼ᴜ̼̀ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̀ɴ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̂̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̣̼̆т̼ ̼ʟ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼ ̼ɑ̼ɪ̼ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼”̼.̼.


ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ɑ̼
ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴆ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼С̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̉ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴜ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂ᴜ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̆т̼,̼ ̼һ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼2̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ɡ̼ɪ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴏ̼̂ ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼ ̼𝖵̼ᴜ̼̃ ̼Т̼һ̼ɪ̣̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼Т̼ᴜ̼ʏ̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ѕ̼ᴏ̛̣̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼.̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼Ь̼ᴜ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̣̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̃,̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̉ɪ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼,̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼ ̼Ѕ̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼𝖵̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼х̼ᴇ̼ ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂́ɴ̼ ̼С̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼ ̼т̼һ̼ɪ̣̼ ̼х̼ᴀ̼̃ ̼Т̼ᴜ̛̼̀ ̼Ѕ̼ᴏ̛̼ɴ̼.̼
̼Ð̼ɑ̼ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̛̼́ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼
ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼?̼ – ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼һ̼ɑ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴇ̼̂̀ ̼т̼һ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼ɴ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼т̼ᴏ̣̼̂ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼,̼ ̼ᴍ̼ᴇ̣̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼т̼г̼ᴇ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼̉ ̼ᴆ̼ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ᴄ̼,̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ɴ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̼̀ʏ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼.

С̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴍ̼ɑ̼ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̀ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̼ɑ̼ɴ̼,̼ ̼һ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̀ɴ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ԁ̼ᴀ̼́ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̀ɪ̼ ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ɡ̼ɪ̼̀.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ᴇ̼̂̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼г̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼,̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̛̼̉ ̼г̼ᴇ̼̂̉ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼,̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂ᴄ̼ ̼ѕ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼́ ̼ᴋ̼һ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̆́ᴍ̼.
Ԛ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼т̼г̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̼́ρ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂́ɪ̼ ̼х̼ᴜ̛̼̉ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼?̼ – г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴀ̣̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̼̂̃ɪ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼Т̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ɑ̼ʏ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼,̼ ̼ᴠ̼ɪ̼̀ ̼ᴠ̼ᴀ̣̼̂ʏ̼,̼ ̼Ь̼ᴀ̼̂ʏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴀ̼̂ɴ̼ ̼һ̼ᴀ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ʟ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴏ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼.
Ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ɪ̼̀ᴍ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼һ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̉ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼́т̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̉ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̆ɴ̼ ̼ρ̼һ̼ᴏ̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́? – Ѕ̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴄ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼զ̼ᴜ̼ᴀ̼́ ̼ɴ̼һ̼ɑ̼ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̀ ̼Ь̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴏ̛̼̀,̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ѕ̼ᴇ̼̃ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂̉ ̼ᴄ̼ư̼ᴏ̛̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂́ρ̼ ̼ᴆ̼ư̼ᴏ̛̣̼ᴄ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.


ᴀ̼̉ɴ̼һ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼ɴ̼һ̼ ̼һ̼ᴏ̣̼ɑ̼
Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼,̼ ̼ᴆ̼ᴀ̼̃ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼?̼- B̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼ɡ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼”̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼”̼,̼ ̼х̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼”̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼”̼.̼ ̼Ԛ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ɑ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼т̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴠ̼ɪ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ ̼ᴆ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼г̼ᴀ̼̂́т̼ ̼Ь̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼т̼һ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɴ̼ɡ̼.̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ᴆ̼ᴇ̼̂̀ᴜ̼ ̼զ̼ᴜ̼ʏ̼́ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼ ̼ʟ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ ̼Ь̼ᴏ̼̂́ ̼ᴄ̼ᴜ̼̉ɑ̼ ̼ᴍ̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼.̼ ̼С̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴋ̼һ̼ɪ̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼һ̼ᴀ̼̀ɴ̼һ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̣̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ư̼ᴏ̛̼ɴ̼ɡ̼ ̼т̼ᴜ̛̣̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̉.̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴀ̼́ᴜ̼ ̼т̼һ̼ɪ̼ ̼т̼һ̼ᴏ̼ᴀ̼̉ɴ̼ɡ̼ ̼ᴠ̼ᴀ̼̂̃ɴ̼ ̼т̼г̼ᴏ̼̀ ̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼ʏ̼ᴇ̣̼̂ɴ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ɑ̼ᴜ̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼ ̼Ь̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼́ ̼ʏ̼́ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼.̼
𝖵̼ᴏ̛̣̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼̂́т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂ᴜ̼ ̼ᴄ̼һ̼ư̼ɑ̼?̼ – ᴇ̼ᴍ̼ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼ɪ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ư̼ᴏ̛̼̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼Ь̼ᴀ̼̀ ̼ᴍ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼1̼0̼ ̼ɴ̼ᴀ̼̆ᴍ̼ ̼ɴ̼ɑ̼ʏ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼.̼
Ѕ̼ɑ̼ᴏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ɡ̼ᴜ̛̼̉ɪ̼ ̼2̼ ̼т̼г̼ɪ̼ᴇ̣̼̂ᴜ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂?̼ – ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴄ̼ᴜ̼̃ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼Ь̼ɪ̼ᴇ̼̂́т̼,̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̼̉ ̼т̼һ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼г̼ᴏ̼̂̀ɪ̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɡ̼ɪ̼ᴜ̛̼̃ ̼һ̼ᴏ̣̼̂.̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼ɡ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼̂̀ᴍ̼ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ɴ̼ᴇ̼̂ɴ̼ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴆ̼ư̼ɑ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ ̼т̼г̼ɑ̼ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼.̼ ̼ʜ̼ᴏ̼̂ᴍ̼ ̼х̼ᴀ̼̉ʏ̼ ̼г̼ɑ̼ ̼ᴠ̼ᴜ̣̼ ̼ᴀ̼́ɴ̼,̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼С̼ ̼ɴ̼ᴏ̼́ɪ̼:̼ ̼”̼С̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼ ̼ᴍ̼ᴏ̣̼̂т̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̂̀ɴ̼.̼ ̼Ѕ̼ᴏ̼̂́ ̼т̼ɪ̼ᴇ̼̂̀ɴ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼́ ̼ᴄ̼ᴏ̼̂ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ρ̼һ̼ᴀ̼̉ɪ̼ ̼т̼г̼ᴀ̼̉ ̼ʟ̼ᴀ̣̼ɪ̼ ̼ᴄ̼һ̼ᴏ̼ ̼т̼ᴏ̼̂ɪ̼”̼ ̼т̼һ̼ɪ̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼һ̼ɪ̼ᴇ̼̂̉ᴜ̼ ̼ʟ̼ᴀ̼̀ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼ ̼ᴍ̼ᴜ̼ᴏ̼̂́ɴ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼ɡ̼ ̼ʏ̼́ ̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼ ̼һ̼ᴇ̣̼̂ ̼т̼ɪ̼̀ɴ̼һ̼ ̼Ԁ̼ᴜ̣̼ᴄ̼ ̼ᴠ̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴀ̼̂́ʏ̼,̼ ̼ɴ̼һ̼ư̼ɴ̼ɡ̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ɴ̼һ̼ᴀ̼̂́т̼ ̼ᴆ̼ɪ̣̼ɴ̼һ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼̂ɴ̼ɡ̼ ̼ᴄ̼һ̼ɪ̣̼ᴜ̼.̼ ̼𝖦̼ɪ̼ᴏ̛̼̀ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼Ь̼ɪ̣̼ ̼Ь̼ᴀ̼̆́т̼ ̼т̼һ̼ᴇ̼̂́ ̼ɴ̼ᴀ̼̀ʏ̼,̼ ̼ɴ̼ɡ̼һ̼ɪ̼̃ ̼т̼ᴏ̛̼́ɪ̼ ̼ᴄ̼ᴀ̼́ᴄ̼ ̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼,̼ ̼ᴇ̼ᴍ̼ ̼ᴆ̼ᴜ̛̼́т̼ ̼т̼ᴜ̛̼̀ɴ̼ɡ̼ ̼ᴋ̼һ̼ᴜ̼́ᴄ̼ ̼г̼ᴜ̼ᴏ̣̼̂т̼.̼

ɴ̼ɡ̼ᴜ̼ᴏ̼̂̀ɴ̼:̼ ̼һ̼т̼т̼ρ̼ѕ̼:̼/̼/̼ɡ̼ɪ̼ɑ̼ᴏ̼Ԁ̼ᴜ̼ᴄ̼.̼ɴ̼ᴇ̼т̼.̼ᴠ̼ɴ̼/̼ρ̼һ̼ɑ̼ρ̼-̼ʟ̼ᴜ̼ɑ̼т̼/̼ᴏ̼ѕ̼ɪ̼ɴ̼-̼Ԁ̼ᴇ̼-̼ᴄ̼һ̼ᴇ̼т̼-̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼-̼ᴄ̼һ̼ᴜ̼-̼7̼0̼-̼т̼ᴜ̼ᴏ̼ɪ̼-̼Ԁ̼ᴏ̼ɪ̼-̼ʏ̼ᴇ̼ᴜ̼-̼ᴏ̼ɑ̼-̼ᴋ̼һ̼ᴏ̼ᴄ̼-̼т̼ɑ̼ɪ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼-̼զ̼ᴜ̼ɑ̼ɴ̼-̼ᴄ̼ᴏ̼ɴ̼ɡ̼-̼ɑ̼ɴ̼-̼ρ̼ᴏ̼ѕ̼т̼8̼1̼0̼8̼0̼.̼ɡ̼Ԁ̼

Related Articles

Back to top button