T4. Th6 29th, 2022

Dư ʟᴜậɴ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴếᴜ ʙị ᴋếᴛ ᴛ.ộ.ɪ, ʟᴏạᴛ ᴠɪệᴄ ᴛʜɪệɴ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ ᴄủᴀ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ đã ʟàᴍ ᴄó ɢɪúᴘ ʙà ɢɪảᴍ áɴ?

Bà Pʜươɴɢ Hằɴɢ – Tổɴɢ Gáᴍ đốᴄ Côɴɢ ᴛʏ CP Đạɪ Nᴀᴍ ᴍớɪ đâʏ đã ʙị ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴄảɴʜ s.á.ᴛ đɪềᴜ ᴛʀᴀ, ᴄôɴɢ ᴀɴ TP HCM ᴋʜởɪ ᴛố ʙị ᴄᴀɴ, ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ để đɪềᴜ ᴛʀᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ “ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴄáᴄ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ, ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄá ɴʜâɴ”.

Bà Hằɴɢ đã ʟợɪ ᴅụɴɢ sứᴄ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴄủᴀ ʙảɴ ᴛʜâɴ, sử ᴅụɴɢ ᴄʜứᴄ ɴăɴɢ ᴄủᴀ ᴍ.ạ.ɴ.ɢ xã ʜộɪ ᴛʀêɴ ɪɴᴛᴇʀɴᴇᴛ, ᴛổ ᴄʜứᴄ ɴʜɪềᴜ ʙᴜổɪ ᴘʜáᴛ ᴛʀựᴄ ᴛɪếᴘ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴛʜôɴɢ ᴛɪɴ ᴋʜôɴɢ ᴋɪểᴍ ᴄʜứɴɢ, ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ đếɴ đờɪ ᴛư ᴄủᴀ ɴɢườɪ ᴋʜáᴄ; ᴛʀᴏɴɢ đó sử ᴅụɴɢ ɴʜữɴɢ ɴɢôɴ ᴛừ ᴍᴀɴɢ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ ʙôɪ ɴ.ʜ.ọ ᴅᴀɴʜ ᴅự, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ.

Tʀướᴄ ᴋʜɪ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ đượᴄ ᴅư ʟᴜậɴ ʙɪếᴛ đếɴ ʟà ɴɢườɪ ᴄó ɴʜɪềᴜ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ ʜᴏạᴛ độɴɢ xã ʜộɪ ɴʜư ǫᴜỹ ᴛừ ᴛʜɪệɴ Hằɴɢ Hữᴜ đã ᴛàɪ ᴛʀợ ᴄʜᴏ Bệɴʜ ᴠɪệɴ Đà Nẵɴɢ, Bệɴʜ ᴠɪệɴ Nʜɪ đồɴɢ Tʜàɴʜ ᴘʜố ᴠà Bệɴʜ ᴠɪệɴ Cʜợ Rẫʏ ɴʜɪềᴜ ᴛỷ đồɴɢ ᴛʜôɴɢ ǫᴜᴀ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ “ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ” ᴠà ǫᴜỹ ɢɪờ ᴠàɴɢ ᴄấᴘ ᴄứᴜ” để ɢɪúᴘ đỡ ᴄáᴄ ᴛʀẻ ᴇᴍ ᴄó ʙệɴʜ ᴛ.ɪ.ᴍ ʙẩᴍ sɪɴʜ, ɴ.ã.ᴏ ú.ɴ.ɢ ᴛʜᴜỷ ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋʜả ɴăɴɢ ᴄʜɪ ᴛʀả ᴠɪệɴ ᴘʜí. ǫᴜỹ ᴛ.ɪ.ᴍ Hằɴɢ Hữᴜ ᴛʀᴏɴɢ 7 ɴăᴍ ǫᴜᴀ đã ᴄứᴜ sốɴɢ ʜàɴɢ ɴɢàɴ ᴛʀáɪ ᴛ.ɪ.ᴍ.

Cùɴɢ ᴠớɪ đó, ᴠợ ᴄʜồɴɢ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄòɴ đóɴɢ ɢóᴘ ᴄʜᴏ ɴʜɪềᴜ ʜᴏạᴛ độɴɢ xã ʜộɪ, ủɴɢ ʜộ ᴄʜᴏ ᴋʜôɴɢ íᴛ ᴄʜươɴɢ ᴛʀìɴʜ xã ʜộɪ ɴʜư ᴠɪệᴄ ᴍᴜᴀ ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ɴɢʜìɴ ʙìɴʜ ᴏxʏ, ʜàɴɢ ᴄʜụᴄ ᴍáʏ ᴛạᴏ ᴏxʏ ᴍɪɴɪ để ỗ ᴛʀợ ᴄʜᴏ ᴄáᴄ ʙệɴʜ ɴʜâɴ ᴍắᴄ ʙệɴʜ ở ᴛʜờɪ đɪểᴍ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴘʜứᴄ ᴛạᴘ ɴʜấᴛ ʜᴀʏ ɴʜư ɴʜɪềᴜ ᴄʜɪếɴ ᴅịᴄʜ ʟàᴍ đườɴɢ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴅâɴ ᴠùɴɢ sâᴜ, ᴠùɴɢ xᴀ, đưᴀ ɴướᴄ ɴɢọᴛ ᴠề ᴍɪềɴ ᴛâʏ, ủɴɢ ʜộ ɴɢườɪ ᴄó ʜᴏàɴ ᴄảɴʜ ᴋʜó ᴋʜăɴ…

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘᴠ ʙáᴏ ᴛʀɪ ᴛʜứᴄ ᴠà ᴄᴜộᴄ sốɴɢ, ᴛɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ – Tʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư Cʜíɴʜ Pʜáᴘ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đốɪ ᴠớɪ ᴛ.ộ.ɪ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏềɴ ᴛự ᴅᴏ ᴅâɴ ᴄʜủ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ʟợɪ íᴄʜ ᴄủᴀ ɴʜà ɴướᴄ, ǫᴜʏềɴ ᴠà ʟợɪ íᴄʜ ʜợᴘ ᴘʜáᴘ ᴄủᴀ ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴄủᴀ ᴄá ɴʜâɴ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 331 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự ʜɪệɴ ʜàɴʜ ᴍà ʙà Hằɴɢ đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴛʜì ᴛ.ộ.ɪ ᴅᴀɴʜ ɴàʏ ᴄó 2 ᴋʜᴜɴɢ ᴋʜᴏảɴ ᴠà ᴄó ʙᴀ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ʟà ᴄảɴʜ ᴄáᴏ, ᴄảɪ ᴛạᴏ ᴋʜôɴɢ ɢɪᴀɴ ɢɪữ ᴠà ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛ.ù. Vớɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴛ.ù, ᴍứᴄ ᴛʜấᴘ ɴʜấᴛ ʟà ᴘʜạᴛ 6 ᴛʜáɴɢ ᴛ.ù, ᴍứᴄ ᴄᴀᴏ ɴʜấᴛ ʟà 7 ɴăᴍ ᴛ.ù.

Kʜɪ ǫᴜʏếᴛ địɴʜ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ, ᴛ.ò.ᴀ áɴ sẽ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ᴛố ᴛụɴɢ ʜìɴʜ sự ᴛʀêɴ ᴄơ sở đáɴʜ ɢɪá ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ ᴄủᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ, ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ɴɢườɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴠà ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ, ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự.

Có ʜᴀɪ ʏếᴜ ᴛốɪ để ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đếɴ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴠà ᴍứᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ đó ʟà ʏếᴜ ᴛố ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴠà ʏếᴜ ᴛố ʜàɴʜ ᴠɪ. Tʀườɴɢ ʜợᴘ ʏếᴜ ᴛố ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ᴛốᴛ ɴʜưɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ đặᴄ ʙɪệᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ, ɢâʏ ᴛổɴ ʜạɪ ɴɢʜɪêᴍ ᴛʀọɴɢ đếɴ xã ʜộɪ, ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄũɴɢ ᴠẫɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ. ᴛTʀườɴɢ ʜợᴘ ɴʜâɴ ᴛʜâɴ xấᴜ ɴʜưɴɢ ʜàɴʜ ᴠɪ íᴛ ɴɢᴜʏ ʜɪểᴍ ᴄʜᴏ xã ʜộɪ, ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄũɴɢ ᴄʜỉ ở ᴍứᴄ độ đủ để ɢɪáᴏ ᴅụᴄ ᴄảɪ ᴛạᴏ. Dᴏ đó, ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ʏếᴜ ᴛố ǫᴜʏếᴛ địɴʜ đếɴ ʟᴏạɪ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴠà ᴍứᴄ ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴄʜứ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ʟà ᴠấɴ đề ᴍẫᴜ ᴄʜốᴛ ᴋʜɪ ᴛ.ò.ᴀ áɴ ʟượɴɢ ʜìɴʜ.

Tɪếɴ sĩ, ʟᴜậᴛ sư Đặɴɢ Văɴ Cườɴɢ – Tʀưởɴɢ ᴠăɴ ᴘʜòɴɢ ʟᴜậᴛ sư Cʜíɴʜ Pʜáᴘ

Có ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ɴʜư: Tʜàɴʜ ᴋʜẩɴ ᴋʜᴀɪ ʙáᴏ, ăɴ ɴăɴ ʜốɪ ᴄảɪ,., ᴛự ɴɢᴜʏệɴ ʙồɪ ᴛʜườɴɢ ᴋʜắᴄ ᴘʜụᴄ ʜậᴜ ǫᴜả; ɴɢườɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ʟà ɴɢườɪ ᴄó ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ sᴜấᴛ sắᴄ ᴛʀᴏɴɢ ʜọᴄ ᴛậᴘ, ʟᴀᴏ độɴɢ…đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ đɪềᴜ 51 ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Dᴏ đó, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ɴếᴜ ʙà Hằɴɢ ʙị ᴋếᴛ ᴛ.ộ.ɪ ᴠà ᴋếᴛ ǫᴜả ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴠụ áɴ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʙà Hằɴɢ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛʜàɴʜ ᴛíᴄʜ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ʟàᴍ ᴛừ ᴛʜɪệɴ, ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ᴄʜᴏ đấᴛ ɴướᴄ ᴠà đượᴄ ᴜʙɴᴅ ᴄấᴘ ǫᴜậɴ ᴛʀở ʟêɴ ʜᴏặᴄ ᴄáᴄ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛươɴɢ đươɴɢ ᴛặɴɢ ʙằɴɢ ᴋʜᴇɴ, ɢɪấʏ ᴋʜᴇɴ, đâʏ ᴄũɴɢ đượᴄ xᴇᴍ xéᴛ ʟà ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴍộᴛ ᴘʜầɴ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴛʜᴇᴏ Đɪềᴜ 51 ʙʟʜs. ɴếᴜ ᴄó ɴʜɪềᴜ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự, ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ sẽ íᴛ ɴɢʜɪêᴍ ᴋʜắᴄ ʜơɴ. Đâʏ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ʟà ᴍộᴛ ᴛɪɴ ᴠᴜɪ ʟớɴ đốɪ ᴠớɪ ʙà Pʜươɴɢ Hằɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ɴʜữɴɢ ᴀɪ ʏêᴜ ᴍếɴ ʙà. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴛ.ò.ᴀ áɴ ᴄũɴɢ sẽ ᴄăɴ ᴄứ ᴠàᴏ ᴛíɴʜ ᴄʜấᴛ, ᴍứᴄ độ ᴄủᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ, ɴʜâɴ ᴛʜâɴ ɴɢườɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴠà đáɴʜ ɢɪá ʜậᴜ ǫᴜả ᴄủᴀ ʜàɴʜ ᴠɪ đã ɢâʏ ʀᴀ đốɪ ᴠớɪ xã ʜộɪ để ᴄó ʜìɴʜ ᴘʜạᴛ ᴘʜù ʜợᴘ.

Nɢᴏàɪ ʀᴀ, ᴛʀườɴɢ ʜợᴘ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ᴛố ᴛụɴɢ ᴄó ᴄăɴ ᴄứ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ʜàɴʜ ᴠɪ ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ᴄó ᴛổ ᴄʜứᴄ, ᴘʜạᴍ ᴛ.ộ.ɪ ɴʜɪềᴜ ʟầɴ (ᴛừ 2 ʟầɴ ᴛʀở ʟêɴ), đâʏ ᴄũɴɢ ʟà ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴛʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴛạɪ Đɪềᴜ 52 ᴄủᴀ ʙộ ʟᴜậᴛ ʜìɴʜ sự.

Tʜᴇᴏ ǫᴜʏ địɴʜ ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄʜứɴɢ ᴍɪɴʜ ᴛ.ộ.ɪ ᴘʜạᴍ, ᴠừᴀ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴄáᴄ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ʙᴜộᴄ ᴛ.ộ.ɪ, ᴠừᴀ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴛʜᴜ ᴛʜậᴘ ᴄáᴄ ʙằɴɢ ᴄʜứɴɢ ɢỡ ᴛ.ộ.ɪ. Bởɪ ᴠậʏ, ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ đượᴄ ᴄᴏɪ ʟà ɢɪảᴍ ɴʜẹ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự ᴠà ᴄáᴄ ᴛìɴʜ ᴛɪếᴛ ᴛăɴɢ ɴặɴɢ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ʜìɴʜ sự đềᴜ ʟà ɴʜữɴɢ ɴộɪ ᴅᴜɴɢ ᴍà ᴄơ ǫᴜᴀɴ đɪềᴜ ᴛʀᴀ sẽ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ʀõ ʟàᴍ ᴄơ sở để ᴛɪếɴ ʜàɴʜ ᴄáᴄ ʜᴏạᴛ độɴɢ ᴛố ᴛụɴɢ ᴛɪếᴘ ᴛʜᴇᴏ.

By adminn