T4. Th6 29th, 2022

H̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼h̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼b̼á̼m̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼,̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼6̼2̼,̼ ̼x̼ã̼ ̼H̼ồ̼n̼g̼ ̼L̼ộ̼c̼,̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼L̼ộ̼c̼ ̼H̼à̼,̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼ ̼M̼ớ̼i̼ ̼đ̼â̼y̼,̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼t̼r̼ọ̼n̼ ̼v̼ẹ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼ú̼t̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼t̼r̼ú̼n̼g̼ ̼t̼u̼y̼ể̼n̼ ̼v̼à̼o̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼.̼

G̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼4̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼t̼r̼a̼i̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼3̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼đ̼ó̼ ̼l̼à̼:̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼8̼7̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼3̼1̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼P̼h̼ò̼n̼g̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼g̼i̼a̼o̼ ̼t̼h̼ô̼n̼g̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼H̼à̼ ̼T̼ĩ̼n̼h̼)̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼ù̼n̼g̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼2̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼3̼8̼,̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼M̼a̼i̼ ̼S̼ơ̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼)̼;̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼7̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼4̼1̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼t̼h̼e̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼4̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼.̼

̼N̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ú̼t̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼â̼m̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼8̼)̼ ̼v̼ừ̼a̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼T̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼S̼ỹ̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼C̼h̼í̼n̼h̼ ̼t̼r̼ị̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼2̼7̼,̼5̼ ̼k̼h̼ố̼i̼ ̼C̼.̼
N̼g̼o̼à̼i̼ ̼r̼a̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼(̼S̼N̼ ̼1̼9̼9̼4̼,̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼D̼3̼9̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼t̼á̼c̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼ô̼n̼g̼ ̼a̼n̼ ̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼B̼ắ̼c̼ ̼Y̼ê̼n̼,̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼.̼

B̼á̼n̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼

̼T̼i̼ế̼p̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼c̼ă̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼4̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼d̼á̼n̼g̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼n̼h̼ỏ̼ ̼b̼é̼,̼ ̼g̼ầ̼y̼ ̼g̼ò̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼ ̼r̼ó̼t̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼h̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼ ̼v̼ề̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼.̼ ̼Đ̼ó̼ ̼l̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼ ̼l̼ẫ̼n̼ ̼h̼ạ̼n̼h̼ ̼p̼h̼ú̼c̼ ̼t̼r̼à̼o̼ ̼n̼ư̼ớ̼c̼ ̼m̼ắ̼t̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼c̼ô̼n̼g̼ ̼l̼a̼o̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼d̼ư̼ỡ̼n̼g̼ ̼d̼ụ̼c̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼đ̼ô̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼.̼

Ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼h̼o̼ ̼h̼a̼y̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼v̼ố̼n̼ ̼n̼g̼h̼è̼o̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼x̼ã̼,̼ ̼t̼ấ̼t̼ ̼c̼ả̼ ̼7̼ ̼m̼i̼ệ̼n̼g̼ ̼ă̼n̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼t̼r̼ô̼n̼g̼ ̼v̼à̼o̼ ̼m̼ấ̼y̼ ̼s̼à̼o̼ ̼r̼u̼ộ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼g̼ư̼ợ̼c̼ ̼x̼u̼ô̼i̼ ̼b̼u̼ô̼n̼ ̼h̼à̼n̼g̼ ̼x̼á̼o̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼0̼,̼ ̼g̼i̼a̼ ̼t̼à̼i̼ ̼q̼u̼ý̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼ả̼ ̼n̼h̼à̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼ũ̼ ̼n̼á̼t̼,̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼đ̼ể̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼ ̼l̼ớ̼n̼ ̼l̼à̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼d̼ễ̼ ̼d̼à̼n̼g̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼y̼ế̼t̼ ̼t̼â̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼h̼u̼y̼ệ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼x̼a̼o̼ ̼n̼h̼ã̼n̼g̼.̼

̼“̼T̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼h̼ă̼m̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼ậ̼p̼,̼ ̼v̼à̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼n̼g̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼t̼í̼c̼h̼ ̼c̼a̼o̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼t̼h̼ầ̼y̼ ̼c̼ô̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼b̼è̼ ̼k̼h̼e̼n̼ ̼n̼g̼ợ̼i̼.̼ ̼C̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ế̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼q̼u̼ả̼n̼ ̼n̼g̼à̼y̼ ̼đ̼ê̼m̼ ̼m̼o̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼Đ̼ể̼ ̼đ̼ỡ̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼k̼h̼i̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼3̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼l̼à̼m̼ ̼b̼ạ̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼c̼h̼i̼ế̼c̼ ̼x̼e̼ ̼đ̼ạ̼p̼ ̼c̼à̼ ̼t̼à̼n̼g̼ ̼đ̼i̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼đ̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼,̼ ̼n̼g̼õ̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼đ̼ể̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼e̼m̼ ̼q̼u̼e̼ ̼k̼i̼ế̼m̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼t̼i̼ề̼n̼ ̼m̼u̼a̼ ̼s̼á̼c̼h̼ ̼v̼ở̼ ̼t̼ớ̼i̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼.̼ ̼N̼h̼i̼ề̼u̼ ̼l̼ú̼c̼ ̼đ̼i̼ ̼b̼á̼n̼ ̼k̼e̼m̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼k̼ị̼p̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼h̼à̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼t̼ấ̼p̼ ̼x̼e̼ ̼n̼g̼o̼à̼i̼ ̼c̼ổ̼n̼g̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ể̼ ̼v̼à̼o̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼

“̼N̼ă̼m̼ ̼2̼0̼0̼5̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼à̼m̼ ̼h̼ồ̼ ̼s̼ơ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ạ̼i̼ ̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼a̼n̼h̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼ ̼N̼h̼â̼n̼ ̼d̼â̼n̼ ̼r̼õ̼ ̼l̼ắ̼m̼,̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼e̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼a̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼đ̼ó̼ ̼r̼ấ̼t̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼v̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼.̼ ̼C̼h̼ỉ̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼đ̼ế̼n̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼t̼h̼ô̼i̼ ̼l̼à̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ã̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼h̼ế̼t̼ ̼m̼ì̼n̼h̼,̼ ̼k̼ế̼t̼ ̼q̼u̼ả̼ ̼k̼ỳ̼ ̼t̼h̼i̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼a̼o̼ ̼t̼h̼ừ̼a̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼đ̼ó̼”̼ ̼-̼ ̼a̼n̼h̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼n̼h̼ớ̼ ̼l̼ạ̼i̼.̼

̼“̼N̼ă̼m̼ ̼t̼h̼ằ̼n̼g̼ ̼T̼í̼c̼h̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼ ̼c̼ả̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼2̼,̼8̼ ̼t̼ạ̼ ̼l̼ú̼a̼ ̼đ̼à̼n̼h̼ ̼b̼á̼n̼ ̼1̼,̼4̼ ̼t̼ạ̼ ̼đ̼ể̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼i̼ ̼p̼h̼í̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼t̼h̼i̼,̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼v̼ì̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼v̼ậ̼y̼ ̼m̼à̼ ̼c̼á̼c̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼s̼a̼u̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼l̼ư̼ợ̼t̼ ̼n̼o̼i̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼a̼n̼h̼ ̼đ̼ể̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼m̼a̼n̼g̼ ̼g̼á̼n̼h̼ ̼n̼ặ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼ể̼.̼

̼C̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ũ̼n̼g̼ ̼đ̼ậ̼u̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼

̼Đ̼a̼n̼g̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼n̼ă̼m̼ ̼2̼0̼1̼0̼,̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼x̼ó̼m̼ ̼c̼ó̼ ̼m̼ộ̼t̼ ̼e̼m̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼l̼à̼ ̼T̼r̼ầ̼n̼ ̼V̼ă̼n̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼g̼u̼y̼ ̼c̼ơ̼ ̼t̼h̼ấ̼t̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼v̼ì̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼q̼u̼á̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼,̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼v̼ề̼ ̼b̼à̼n̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼v̼ợ̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼t̼r̼ò̼ ̼ấ̼y̼ ̼l̼à̼m̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼v̼ề̼ ̼ở̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼ó̼ ̼r̼a̼u̼ ̼ă̼n̼ ̼r̼a̼u̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼ă̼n̼ ̼c̼h̼á̼o̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼b̼à̼ ̼c̼ố̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼p̼h̼ầ̼n̼ ̼n̼ữ̼a̼ ̼c̼h̼u̼ ̼c̼ấ̼p̼ ̼c̼h̼o̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼.̼

̼“̼H̼ồ̼i̼ ̼đ̼ó̼ ̼n̼h̼i̼ề̼u̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼l̼à̼n̼g̼ ̼c̼ứ̼ ̼c̼h̼o̼ ̼r̼ằ̼n̼g̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ở̼ ̼h̼ơ̼i̼ ̼k̼h̼i̼ ̼l̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ă̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼đ̼ủ̼ ̼m̼à̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼n̼h̼ậ̼n̼ ̼t̼h̼ê̼m̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼k̼h̼á̼c̼ ̼v̼ề̼ ̼n̼u̼ô̼i̼.̼ ̼T̼u̼y̼ ̼n̼h̼i̼ê̼n̼,̼ ̼d̼ù̼ ̼a̼i̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼ó̼i̼ ̼g̼ì̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼c̼h̼ú̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼đ̼ề̼u̼ ̼i̼m̼ ̼l̼ặ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼q̼u̼a̼,̼ ̼v̼à̼ ̼r̼ồ̼i̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼p̼h̼ụ̼ ̼l̼ò̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼,̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼đ̼ã̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼t̼i̼ế̼p̼ ̼b̼ư̼ớ̼c̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼”̼ ̼-̼ ̼v̼ợ̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼n̼ó̼i̼.̼

̼H̼i̼ệ̼n̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼c̼ậ̼u̼ ̼c̼o̼n̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼đ̼ã̼ ̼r̼a̼ ̼t̼r̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼v̼à̼ ̼c̼ó̼ ̼v̼i̼ệ̼c̼ ̼l̼à̼m̼ ̼ở̼ ̼S̼ơ̼n̼ ̼L̼a̼,̼ ̼h̼ễ̼ ̼c̼ó̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼l̼à̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼.̼ ̼T̼h̼à̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼m̼ớ̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼c̼h̼o̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼t̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ữ̼a̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼v̼à̼ ̼4̼ ̼đ̼ứ̼a̼ ̼c̼o̼n̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼k̼h̼ă̼n̼g̼ ̼k̼h̼í̼t̼ ̼n̼h̼ư̼ ̼r̼u̼ộ̼t̼ ̼t̼h̼ị̼t̼.̼

̼“̼C̼ứ̼ ̼m̼ỗ̼i̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼n̼g̼h̼ỉ̼ ̼p̼h̼é̼p̼ ̼l̼à̼ ̼e̼m̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼v̼ề̼ ̼q̼u̼ê̼ ̼t̼h̼ă̼m̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼,̼ ̼c̼ó̼ ̼n̼h̼ữ̼n̼g̼ ̼l̼ầ̼n̼ ̼v̼ề̼ ̼e̼m̼ ̼ở̼ ̼h̼ẳ̼n̼ ̼n̼h̼à̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼ ̼l̼u̼ô̼n̼.̼ ̼N̼ế̼u̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ự̼ ̼q̼u̼a̼n̼ ̼t̼â̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼b̼ố̼ ̼m̼ẹ̼ ̼n̼u̼ô̼i̼,̼ ̼s̼ự̼ ̼s̼a̼n̼ ̼s̼ẻ̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼c̼á̼c̼ ̼a̼n̼h̼ ̼e̼m̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼n̼à̼y̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼t̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼l̼a̼i̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼e̼m̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼i̼ế̼t̼ ̼r̼a̼ ̼s̼a̼o̼”̼ ̼-̼ ̼H̼u̼ầ̼n̼ ̼c̼h̼i̼a̼ ̼s̼ẻ̼.̼
Đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼b̼i̼ế̼t̼,̼ ̼t̼r̼o̼n̼g̼ ̼s̼ố̼ ̼5̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼,̼ ̼x̼u̼ấ̼t̼ ̼s̼ắ̼c̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼l̼à̼ ̼H̼ồ̼ ̼S̼ỹ̼ ̼T̼i̼ế̼n̼,̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼a̼n̼g̼ ̼l̼à̼ ̼s̼i̼n̼h̼ ̼v̼i̼ê̼n̼ ̼k̼h̼ó̼a̼ ̼D̼4̼1̼,̼ ̼H̼ọ̼c̼ ̼v̼i̼ệ̼n̼ ̼C̼ả̼n̼h̼ ̼s̼á̼t̼.̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ó̼ ̼s̼ố̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼t̼h̼i̼ ̼đ̼ầ̼u̼ ̼v̼à̼o̼ ̼c̼a̼o̼,̼ ̼T̼i̼ế̼n̼ ̼t̼ừ̼n̼g̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼ ̼c̼h̼ọ̼n̼ ̼đ̼i̼ ̼đ̼à̼o̼ ̼t̼ạ̼o̼ ̼t̼ạ̼i̼ ̼C̼H̼L̼B̼ ̼N̼g̼a̼.̼ ̼N̼h̼ư̼n̼g̼ ̼d̼o̼ ̼h̼o̼à̼n̼ ̼c̼ả̼n̼h̼ ̼g̼i̼a̼ ̼đ̼ì̼n̼h̼ ̼c̼ò̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼,̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼d̼ự̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼a̼n̼h̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼c̼h̼ư̼a̼ ̼t̼h̼ự̼c̼ ̼h̼i̼ệ̼n̼ ̼đ̼ư̼ợ̼c̼.̼

̼N̼h̼ì̼n̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼h̼ọ̼c̼ ̼h̼à̼n̼h̼ ̼n̼ê̼n̼ ̼n̼g̼ư̼ờ̼i̼,̼ ̼n̼g̼h̼ĩ̼ ̼l̼ạ̼i̼ ̼q̼u̼ã̼n̼g̼ ̼t̼h̼ờ̼i̼ ̼g̼i̼a̼n̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼c̼ự̼c̼ ̼n̼h̼ọ̼c̼,̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼c̼ả̼m̼ ̼t̼h̼ấ̼y̼ ̼t̼o̼ạ̼i̼ ̼n̼g̼u̼y̼ệ̼n̼,̼ ̼v̼ớ̼i̼ ̼h̼ọ̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼k̼h̼ô̼n̼g̼ ̼b̼a̼o̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼n̼g̼ừ̼n̼g̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼n̼i̼ề̼m̼ ̼v̼u̼i̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼đ̼ế̼n̼.̼

̼“̼Q̼u̼a̼n̼ ̼đ̼i̼ể̼m̼ ̼c̼ủ̼a̼ ̼v̼ợ̼ ̼c̼h̼ồ̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼d̼ù̼ ̼k̼h̼ó̼ ̼k̼h̼ă̼n̼ ̼v̼ấ̼t̼ ̼v̼ả̼ ̼c̼h̼ỉ̼ ̼c̼ầ̼n̼ ̼m̼ì̼n̼h̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼t̼h̼ậ̼t̼ ̼t̼h̼à̼,̼ ̼n̼ỗ̼ ̼l̼ự̼c̼ ̼v̼ư̼ơ̼n̼ ̼l̼ê̼n̼,̼ ̼c̼ố̼ ̼g̼ắ̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼g̼ư̼ơ̼n̼g̼ ̼c̼h̼o̼ ̼c̼o̼n̼ ̼c̼h̼á̼u̼ ̼t̼h̼ì̼ ̼v̼ề̼ ̼g̼i̼à̼ ̼n̼h̼ấ̼t̼ ̼đ̼ị̼n̼h̼ ̼s̼ẽ̼ ̼t̼h̼ả̼n̼h̼ ̼t̼h̼ơ̼i̼.̼ ̼B̼â̼y̼ ̼g̼i̼ờ̼ ̼c̼á̼c̼ ̼c̼o̼n̼ ̼d̼ù̼ ̼t̼h̼à̼n̼h̼ ̼đ̼ạ̼t̼ ̼n̼h̼ư̼n̼g̼ ̼t̼ô̼i̼ ̼v̼ẫ̼n̼ ̼t̼h̼ư̼ờ̼n̼g̼ ̼x̼u̼y̼ê̼n̼ ̼r̼ă̼n̼ ̼d̼ạ̼y̼ ̼p̼h̼ả̼i̼ ̼s̼ố̼n̼g̼ ̼l̼à̼m̼ ̼s̼a̼o̼ ̼c̼h̼o̼ ̼x̼ã̼ ̼h̼ộ̼i̼ ̼n̼à̼y̼ ̼l̼u̼ô̼n̼ ̼t̼ố̼t̼ ̼đ̼ẹ̼p̼”̼ ̼-̼ ̼ô̼n̼g̼ ̼T̼r̼â̼n̼ ̼c̼ư̼ờ̼i̼ ̼v̼u̼i̼ ̼v̼ẻ̼.̼

By adminn