T4. Th6 29th, 2022

Vụ áɴ Vɪệᴛ Á ʟà ᴘʜéᴘ ᴛʜử đốɪ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ. Qᴜả ᴛʜậᴛ, ᴘʜéᴘ ᴛʜử ɴàʏ ʀấᴛ đᴀᴜ đớɴ, đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ɴʜúɴɢ ᴄʜàᴍ, ʙị xử ʟý ʜìɴʜ sự.

Lɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ áɴ ᴄôɴɢ ᴛʏ Vɪệᴛ Á ɴâɴɢ ᴋʜốɴɢ ɢɪá ᴋíᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ Cᴏᴠɪᴅ-19, ᴛíɴʜ đếɴ ᴛʜờɪ đɪểᴍ ʜɪệɴ ᴛạɪ, ʜàɴɢ ʟᴏạᴛ ʙị ᴄᴀɴ ʟà ʟãɴʜ đạᴏ ᴄáᴄ Tʀᴜɴɢ ᴛâᴍ Kɪểᴍ sᴏáᴛ ʙệɴʜ ᴛậᴛ ᴠà ʙệɴʜ ᴠɪệɴ ᴠướɴɢ ᴠòɴɢ ʟᴀᴏ ʟý ᴠì ɴʜậɴ ᴛɪềɴ “ʜᴏᴀ ʜồɴɢ”, ᴍớɪ đâʏ, ᴄó 2 ᴄáɴ ʙộ ᴅɪệɴ ᴛʀᴜɴɢ ươɴɢ ǫᴜảɴ ʟý ʟà ᴄựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ ᴠà ᴄựᴜ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ đã ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ.

Tʀᴀᴏ đổɪ ᴠớɪ ᴘʜóɴɢ ᴠɪêɴ ᴠᴏᴠ.ᴠɴ, PGS.TS ɴɢᴜʏễɴ ǫᴜốᴄ Dũɴɢ – Gɪáᴍ đốᴄ Họᴄ ᴠɪệɴ Cʜíɴʜ ᴛʀị ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɪɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đạɪ ᴅịᴄʜ Cᴏᴠɪᴅ ɴóɪ ᴄʜᴜɴɢ, ᴠụ áɴ Vɪệᴛ Á ɴóɪ ʀɪêɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà ᴘʜéᴘ ᴛʜử đốɪ ᴠớɪ ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴄũɴɢ ɴʜư ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ, ᴠà ᴘʜéᴘ ᴛʜử ấʏ đã ʟàᴍ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ ʟãɴʜ đạᴏ ɴɢàɴʜ ʏ ɢụᴄ ɴɢã ᴛʀướᴄ ɴʜữɴɢ ᴠɪêɴ đạɴ ʙọᴄ đườɴɢ. Vụ áɴ ᴄũɴɢ ᴄʜíɴʜ ʟà ʙàɪ ʜọᴄ đᴀᴜ xóᴛ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʀúᴛ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ sâᴜ sắᴄ để ʟàᴍ sᴀᴏ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛớɪ ʙố ᴛʀí ᴄáɴ ʙộ ʟãɴʜ đạᴏ ᴛʀúɴɢ ʜơɴ, đúɴɢ ʜơɴ.

PGS.TS Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Dũɴɢ – Gɪáᴍ đốᴄ Họᴄ ᴠɪệɴ Cʜíɴʜ ᴛʀị ᴋʜᴜ ᴠựᴄ ɪɪ

PV: ᴛʀướᴄ ᴠụ Vɪệᴛ Á đã ᴄó ᴍộᴛ ʟᴏạᴛ ᴠụ xử ʟý ᴋỷ ʟᴜậᴛ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴛớɪ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄấᴘ ᴛỉɴʜ, ᴄấᴘ Tʀᴜɴɢ ươɴɢ, ᴄả sỹ ǫᴜᴀɴ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ. Ôɴɢ ᴄảᴍ ᴛʜấʏ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ ᴋʜɪ ɴʜữɴɢ ᴄáɴ ʙộ ɢɪữ ᴄʜứᴄ ᴠụ ᴄᴀᴏ ɴʜưɴɢ ʟạɪ ɴʜúɴɢ ᴄʜàᴍ, sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ?

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Dũɴɢ: Cʜúɴɢ ᴛᴀ ʀấᴛ ʙᴜồɴ ᴠề ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ᴠừᴀ ǫᴜᴀ, ɴʜữɴɢ ᴄáɴ ʙộ ʟãɴʜ đạᴏ ᴄᴀᴏ ᴄấᴘ, ɴʜữɴɢ ᴄáɴ ʙộ ᴄó ᴍộᴛ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ᴛʜử ᴛʜáᴄʜ, ʀèɴ ʟᴜʏệɴ ở ᴄáᴄ địᴀ ᴘʜươɴɢ, ɴʜưɴɢ ᴄó ʟẽ ᴅᴏ sự ᴛʜɪếᴜ ᴛᴜ ᴅưỡɴɢ đạᴏ đứᴄ ᴄáᴄʜ ᴍạɴɢ, ᴠề ʟốɪ sốɴɢ, ᴠề ᴛư ᴛưởɴɢ ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴅễ ᴅàɴɢ ʙị ᴄáᴍ ᴅỗ ᴠà sᴀ ɴɢã ᴛʀướᴄ đồɴɢ ᴛɪềɴ.

Bêɴ ᴄạɴʜ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴄáɴ ʙộ 5 ʙướᴄ, ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴛổ ᴄʜứᴄ ᴄáɴ ʙộ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄó ɴʜữɴɢ ᴄáᴄʜ ɴʜìɴ ᴋʜáᴄ ʜơɴ ɴữᴀ, sâᴜ ʜơɴ ɴữᴀ để đáɴʜ ɢɪá đúɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ. Mặᴄ ᴅù để đáɴʜ ɢɪá đúɴɢ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ ʟà ʀấᴛ ᴋʜó ᴠì ý ᴛʜứᴄ ở ᴛʀᴏɴɢ đầᴜ ᴄủᴀ ʜọ, ᴛᴜʏ ɴʜɪêɴ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʀấᴛ ᴋɪêɴ ᴛʀì ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ ɴàʏ.

Nʜìɴ ʟạɪ ᴄáᴄ ᴠụ ᴠɪệᴄ để ᴘʜâɴ ᴛíᴄʜ, ʀúᴛ ʀᴀ ʙàɪ ʜọᴄ ᴋɪɴʜ ɴɢʜɪệᴍ, ᴛʀáɴʜ ᴛìɴʜ ᴛʀạɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ 5 ʙướᴄ để ʟồɴɢ ý ᴋɪếɴ ᴄá ɴʜâɴ, ʙɪếɴ ᴄáɪ ᴄʜᴜɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴄáɪ ʀɪêɴɢ. ᴄʜᴏ ɴêɴ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴛậᴘ ᴛʀᴜɴɢ ʜơɴ ɴữᴀ ᴛʀᴏɴɢ ᴠɪệᴄ đàᴏ ᴛạᴏ ᴄáɴ ʙộ ᴠừᴀ ʜồɴɢ, ᴠừᴀ ᴄʜᴜʏêɴ ɴʜư ʙáᴄ ʜồ ᴛừɴɢ ɴóɪ, đặᴄ ʙɪệᴛ ʟà ý ᴛʜứᴄ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ.

Kʜɪ ʟựᴀ ᴄʜọɴ, ʙổ ɴʜɪệᴍ ᴄáɴ ʙộ, ɴɢᴏàɪ ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴄʜᴜʏêɴ ᴍôɴ ᴛʜì ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ đạᴏ đứᴄ ʟà ᴠô ᴄùɴɢ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ. Pʜẩᴍ ᴄʜấᴛ đạᴏ đứᴄ ấʏ ᴘʜảɪ ʟà ᴄầɴ, ᴋɪệᴍ, ʟɪêᴍ, ᴄʜíɴʜ, ᴄʜí ᴄôɴɢ ᴠô ᴛư ɴʜư ᴛư ᴛưởɴɢ, đạᴏ đứᴄ Hồ Cʜí Mɪɴʜ.

Ví ᴅụ ɴʜư ᴛʜờɪ ɴʜà ᴛʀầɴ, ᴍộᴛ ᴛʀɪềᴜ đạɪ ʀựᴄ ʀỡ, đã 3 ʟầɴ đáɴʜ ᴛᴀɴ ǫᴜâɴ ᴍôɴɢ ᴄổ. Tʀɪềᴜ đạɪ ấʏ ᴄʜắᴄ ᴄʜắɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴍộᴛ độɪ ɴɢũ ʟãɴʜ đạᴏ, ᴛướɴɢ sĩ ᴛʜậᴛ ɢɪỏɪ ᴠề ɴăɴɢ ʟựᴄ ᴠà ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ đạᴏ đứᴄ. Đọᴄ ʟạɪ ʙɪɴʜ ᴛʜư ʏếᴜ ʟượᴄ – ᴍộᴛ ᴛáᴄ ᴘʜẩᴍ ʙị ᴛʜấᴛ ᴛʀᴜʏềɴ đượᴄ ɢʜɪ ʟạɪ ᴛảɴ ᴍáᴄ ở ᴄáᴄ ɴơɪ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ, ᴠị ᴀɴʜ ʜùɴɢ Tʀầɴ Hưɴɢ Đạᴏ đã đưᴀ ʀᴀ 8 đɪểᴍ để ʟựᴀ ᴄʜọɴ ɴɢườɪ ᴛàɪ, ɴʜư ʜỏɪ ʙằɴɢ ʟờɪ ɴóɪ để xᴇᴍ ᴛʀả ʟờɪ ʀõ ʀàɴɢ ᴋʜôɴɢ, ᴄʜᴏ ɢɪáɴ đɪệᴘ ᴛʜử để xᴇᴍ ᴄó ᴛʀᴜɴɢ ᴛʜàɴʜ ᴋʜôɴɢ, ᴅùɴɢ ᴍỹ ɴʜâɴ ᴋế để xᴇᴍ ᴄó đạᴏ đứᴄ ᴋʜôɴɢ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ʟà ʜốɪ ʟộ để xᴇᴍ ᴄó ɴʜậɴ ᴛɪềɴ ᴋʜôɴɢ.

Nɢʜĩᴀ ʟà ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ᴘʜảɪ ᴄó ᴍộᴛ ᴋêɴʜ để đáɴʜ ɢɪá ᴛᴏàɴ ᴅɪệɴ ᴠề ᴄáɴ ʙộ. Tᴜʏ ɴʜɪêɴ, ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ ᴄăɴ ᴄơ đó ʟà ᴘʜảɪ ɴâɴɢ ᴄᴀᴏ ᴛʀìɴʜ độ ᴠăɴ ʜóᴀ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʜᴇᴏ ɴɢʜĩᴀ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄʜỉ ʜọᴄ ʜàɴʜ ᴍà đó ʟà ý ᴛʜứᴄ ᴛự ᴛʀọɴɢ, ý ᴛʜứᴄ đạᴏ đứᴄ, ý ᴛʜứᴄ ᴘʜụᴄ ᴠụ ᴠà ᴘʜấɴ đấᴜ ᴄʜᴏ ʟý ᴛưởɴɢ ᴄủᴀ Đảɴɢ.

Tôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ʟựᴀ ᴄʜọɴ đảɴɢ ᴠɪêɴ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴄầɴ ᴘʜảɪ xéᴛ ʟạɪ ᴠì ᴄó ᴍộᴛ số ɴơɪ, ᴄʜᴜʏệɴ ᴋếᴛ ɴạᴘ Đảɴɢ ᴄòɴ ʜìɴʜ ᴛʜứᴄ. Nếᴜ Đảɴɢ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄó ɴʜữɴɢ đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴍạɴʜ, ᴄó đủ ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ đạᴏ đứᴄ ᴛʜì ʀấᴛ ɢᴀʏ ɢᴏ. ᴠì ᴠậʏ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ xâʏ ᴅựɴɢ, ᴄʜỉɴʜ đốɴ Đảɴɢ, ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ, ᴋếᴛ ɴạᴘ đảɴɢ ᴠɪêɴ ʟà ᴄựᴄ ᴋỳ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴄʜỉ ʟà ᴄʜᴜʏệɴ ᴄơ ᴄʜế, ǫᴜʏ ᴛʀìɴʜ ᴍà ᴠấɴ đề ʟà ᴄʜọɴ ʟựᴀ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ. Cáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ ᴘʜảɪ đượᴄ ᴋɪɴʜ ǫᴜᴀ ᴛʜựᴄ ᴛɪễɴ để ʀèɴ ʟᴜʏệɴ. Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ɴɢườɪ ɢɪớɪ ᴛʜɪệᴜ ᴘʜảɪ ᴄʜịᴜ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴠề ᴄáɴ ʙộ ʜư ʜỏɴɢ, ᴠà ᴄũɴɢ ᴄầɴ ʀà sᴏáᴛ ʟạɪ ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ ᴄủᴀ ᴛậᴘ ᴛʜể ᴋʜɪ ᴛíɴ ɴʜɪệᴍ, ʙỏ ᴘʜɪếᴜ ɴʜâɴ sự đó.

Nʜìɴ ʟạɪ ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴄáɴ ʙộ ᴛʜờɪ ɢɪᴀɴ ǫᴜᴀ, ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄũɴɢ ᴋʜôɴɢ ɴêɴ ʙɪ ǫᴜᴀɴ ʙởɪ ᴠẫɴ ᴄòɴ ʀấᴛ ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ᴛốᴛ, ᴄòɴ ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ʟãɴʜ đạᴏ ʀấᴛ ʙảɴ ʟĩɴʜ. Vấɴ đề ʟà ᴄầɴ ᴛạᴏ ᴍôɪ ᴛʀườɴɢ ᴛốᴛ để ᴄáɴ ʙộ ᴄốɴɢ ʜɪếɴ ᴠà ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴛấᴛ ᴄả ɴʜữɴɢ ᴄʜế độ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜᴏ ᴛʜậᴛ ᴛốᴛ.

Cựᴜ Bộ ᴛʀưởɴɢ Bộ Y ᴛế Nɢᴜʏễɴ Tʜᴀɴʜ Lᴏɴɢ (ảɴʜ ᴛʀáɪ) ᴠà ᴄựᴜ Cʜủ ᴛịᴄʜ UBND TP Hà Nộɪ Cʜᴜ Nɢọᴄ Aɴʜ ᴠừᴀ ʙị ᴋʜởɪ ᴛố, ʙắᴛ ᴛạᴍ ɢɪᴀᴍ ʟɪêɴ ǫᴜᴀɴ ᴠụ Vɪệᴛ Á

PV: Vụ áɴ Vɪệᴛ Á ʟà ᴍộᴛ ᴘʜéᴘ ᴛʜử ᴠà đã ᴄʜᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴛʜấʏ ɴʜɪềᴜ ɢóᴄ ᴋʜᴜấᴛ, ᴛʜưᴀ ôɴɢ?

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Dũɴɢ: Vụ áɴ ɴàʏ ʟà ᴘʜéᴘ ᴛʜử đốɪ ᴠớɪ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴠà ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ. Qᴜả ᴛʜậᴛ, ᴘʜéᴘ ᴛʜử ɴàʏ ʀấᴛ đᴀᴜ đớɴ, đã ᴋʜɪếɴ ɴʜɪềᴜ ᴄáɴ ʙộ ɴʜúɴɢ ᴄʜàᴍ, ʙị xử ʟý ʜìɴʜ sự.

Tʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ᴅịᴄʜ ʙệɴʜ ᴋʜốᴄ ʟɪệᴛ, đã ᴄó ʙɪếᴛ ʙᴀᴏ ɴʜɪêᴜ ɴɢườɪ ʜʏ sɪɴʜ ᴄả sɪɴʜ ᴍạ.ɴɢ ᴄủᴀ ᴍìɴʜ ᴄʜᴏ đồɴɢ ᴄʜí, đồɴɢ độɪ, ᴄʜᴏ ᴄộɴɢ đồɴɢ ɴʜưɴɢ ᴛạɪ sᴀᴏ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ʟạɪ ᴅᴜɴɢ ᴛúɴɢ ᴄʜᴏ Vɪệᴛ Á để ᴛʀụᴄ ʟợɪ. Về ᴍặᴛ ʟươɴɢ ᴛâᴍ ᴄᴏɴ ɴɢườɪ, đâʏ ʟà đɪềᴜ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴄʜấᴘ ɴʜậɴ đượᴄ.

Vụ áɴ ᴅɪễɴ ʀᴀ ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ǫᴜá ʟớɴ, ᴄó ᴛʜể ɴʜɪềᴜ ɴɢườɪ ảᴏ ᴛưởɴɢ ᴍộᴛ đɪềᴜ ɢɪá ᴋíᴛ đã đượᴄ ǫᴜʏ địɴʜ ɴêɴ ᴄứ ᴛʜᴇᴏ đó ᴍà ʟàᴍ, ᴄòɴ “ʜᴏᴀ ʜồɴɢ” ʟà ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ ᴄʜᴏ? ᴘʜảɪ ᴄʜăɴɢ ᴄʜíɴʜ đɪềᴜ ɴàʏ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴅễ sᴀ ɴɢã.

Vụ áɴ Vɪệᴛ Á ᴄũɴɢ ᴄʜᴏ ᴛʜấʏ ᴍộᴛ ɢóᴄ ᴋʜᴜấᴛ ʜếᴛ sứᴄ ɴɢ.ᴜʏ ʜɪ.ểᴍ đó ʟà sự ᴄâᴜ ᴋếᴛ, ᴅᴜɴɢ ᴛúɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ ʟãɴʜ đạᴏ. Rõ ʀàɴɢ, ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ đã ǫᴜᴀ ᴍặᴛ ᴄơ ǫᴜᴀɴ ɴʜà ɴướᴄ ở ᴄʜỗ, ʜọ ɴóɪ ᴋíᴛ xéᴛ ɴɢʜɪệᴍ ʟà ᴄủᴀ ᴅᴏᴀɴʜ ɴɢʜɪệᴘ, ʜọ ᴛự ʟàᴍ. ᴠậʏ ᴠɪệᴄ ᴋɪểᴍ ᴛʀᴀ, ɢɪáᴍ s.á.ᴛ ở đâʏ ɴʜư ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ? ᴄầɴ ʀà sᴏáᴛ ʟạɪ ᴋʜâᴜ ɴàʏ để ᴛìᴍ ɴʜữɴɢ ɴɢườɪ ᴄó ᴛʀáᴄʜ ɴʜɪệᴍ.

PV: Dư ʟᴜậɴ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴄáɴ ʙộ ᴍắᴄ sᴀɪ ᴘʜạᴍ ʟà ᴅᴏ sự ᴛʜᴀ ʜóᴀ ʜᴀʏ ᴅᴏ ᴛʀìɴʜ độ ǫᴜảɴ ʟý ʏếᴜ ᴋéᴍ. Ý ᴋɪếɴ ᴄủᴀ ôɴɢ ɴʜư ᴛʜế ɴàᴏ?

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Dũɴɢ: Cáɪ ᴄʜíɴʜ ᴠẫɴ ʟà sự ᴛʜᴀ ʜóᴀ ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ. Tʀìɴʜ độ ᴄó ᴛʜể ʏếᴜ ᴋéᴍ ɴʜưɴɢ ɴếᴜ ᴄó ʟòɴɢ ᴛự ᴛʀọɴɢ ᴠà đạᴏ đứᴄ ᴛʜì ɴɢườɪ ᴛᴀ sẽ ᴋʜôɴɢ ʟàᴍ ɴʜư ᴠậʏ. Aɴʜ ɴʜậɴ đồɴɢ ᴛɪềɴ ᴋʜôɴɢ ᴘʜảɪ ᴄủᴀ ᴀɴʜ, ᴠớɪ số ᴛɪềɴ ʟớɴ ɴʜư ᴠậʏ ᴛʜì ᴄầɴ ᴘʜảɪ đặᴛ ᴄâᴜ ʜỏɪ ᴛɪềɴ ở đâᴜ ᴍà ᴄó?, ʜọ đưᴀ ᴛɪềɴ để ʟàᴍ ɢì?. Nếᴜ ʟà ɴɢườɪ ᴛự ᴛʀọɴɢ ᴛʜì sẽ ʙɪếᴛ ɴɢᴀʏ ᴄâᴜ ᴛʀả ʟờɪ.

Vì ᴠậʏ, ᴠấɴ đề ʟà đạᴏ đứᴄ, ᴘʜẩᴍ ᴄʜấᴛ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ, đươɴɢ ɴʜɪêɴ ᴠẫɴ ᴘʜảɪ ᴅᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ ʟàᴍ ᴠɪệᴄ, ᴅᴏ ᴋéᴍ ᴄỏɪ. ɴʜưɴɢ ᴛôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴋéᴍ ᴄỏɪ ᴛớɪ ᴍứᴄ ᴋʜôɴɢ ɴʜậɴ ᴛʜấʏ ʀõ ᴍụᴄ đíᴄʜ ᴄủᴀ số ᴛɪềɴ ʜᴏᴀ ʜồɴɢ ǫᴜá ʟớɴ ɴʜư ᴠậʏ. Cʜᴏ ɴêɴ, ᴄáɪ ᴄʜíɴʜ ᴠẫɴ ʟà sự ᴛʜᴀ ʜóᴀ ở ᴍộᴛ số ᴄáɴ ʙộ.

Cʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄầɴ ǫᴜáɴ ᴛʀɪệᴛ ᴠà ᴛʜựᴄ ʜɪệɴ ɴɢʜɪêᴍ ᴋếᴛ ʟᴜậɴ số 21, ᴋɪêɴ ǫᴜʏếᴛ xử ʟý ɴɢʜɪêᴍ ᴍɪɴʜ ᴄáɴ ʙộ, đảɴɢ ᴠɪêɴ sᴜʏ ᴛʜᴏáɪ ᴠề ᴛư ᴛưởɴɢ, đạᴏ đứᴄ, ʟốɪ sốɴɢ.

Tôɪ ᴄʜᴏ ʀằɴɢ, đấᴛ ɴướᴄ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜɪếᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄó ᴛự ᴛʀọɴɢ ʜơɴ, ᴛốᴛ ʜơɴ. ᴠấɴ đề ʟà ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴛìᴍ đượᴄ ɴɢườɪ ᴛàɪ ᴠà ᴍờɪ ɢọɪ ɴɢườɪ ᴛàɪ ʀᴀ ɢɪúᴘ ɴướᴄ.

Lờɪ ᴅạʏ ᴄủᴀ Cʜủ ᴛịᴄʜ Hồ Cʜí Mɪɴʜ ᴠề ᴄôɴɢ ᴛáᴄ ᴄáɴ ʙộ.

PV: Nʜư ôɴɢ ᴠừᴀ ɴóɪ, ᴛʜᴜ ɴʜậᴘ ᴄʜíɴʜ ʜàɴɢ ᴛʜáɴɢ ᴛừ ʟươɴɢ ʜɪệɴ ɴᴀʏ ᴛʜấᴘ, đã ᴠà đᴀɴɢ ảɴʜ ʜưởɴɢ ᴛớɪ đờɪ sốɴɢ ᴄủᴀ ᴍộᴛ ʙộ ᴘʜậɴ ᴋʜôɴɢ ɴʜỏ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ, ʙàᴏ ᴍòɴ sự ʟɪêᴍ sỉ, ɴʜâɴ ᴘʜẩᴍ ᴠà ʟòɴɢ ᴛự ᴛʀọɴɢ ᴄủᴀ ʜọ. Tʜᴇᴏ ôɴɢ, ᴛăɴɢ ʟươɴɢ ᴄó ᴘʜảɪ ʟà ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ để ʜạɴ ᴄʜế ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛɪêᴜ ᴄựᴄ ᴛʀᴏɴɢ độɪ ɴɢũ ᴄáɴ ʙộ, ᴄôɴɢ ᴄʜứᴄ?

Ôɴɢ Nɢᴜʏễɴ Qᴜốᴄ Dũɴɢ: Đó ᴄʜỉ ʟà ᴍộᴛ ᴛʀᴏɴɢ ɴʜữɴɢ ɢɪảɪ ᴘʜáᴘ. Để ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ ᴄăɴ ᴄơ ᴠấɴ đề ɴàʏ, ᴄầɴ ᴛʜɪếᴛ ᴋế ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ʜướɴɢ ᴠàᴏ 4 ᴋʜôɴɢ: ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ, ᴋʜôɴɢ ᴛʜể, ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ, ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ.

Làᴍ sᴀᴏ để ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛứᴄ ʟà ᴄʜế ᴛàɪ ᴘʜảɪ ʀấᴛ ɴặɴɢ, xử ʟý ʀấᴛ ɴɢʜɪêᴍ để ʜọ sợ, ᴋʜôɴɢ ᴅáᴍ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ.

Cʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴛʜể ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ᴛứᴄ ʟà ᴠăɴ ʙảɴ ʟᴜậᴛ, ᴅướɪ ʟᴜậᴛ ᴛʜườɴɢ xᴜʏêɴ đượᴄ ʜᴏàɴ ᴄʜỉɴʜ để ᴋʜôɴɢ ᴄó ᴋẽ ʜở ᴄủᴀ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ. Dᴏ ɴăɴɢ ʟựᴄ ʟàᴍ ʟᴜậᴛ ᴄủᴀ ᴄʜúɴɢ ᴛᴀ ᴄó ᴛʜể ᴄó ɴʜữɴɢ ʜạɴ ᴄʜế ɴʜấᴛ địɴʜ, ᴋʜôɴɢ ᴅự ʙáᴏ đượᴄ ᴛìɴʜ ʜìɴʜ, ᴛʜậᴍ ᴄʜí ᴄó ᴋẽ ʜở, ᴅẫɴ đếɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴠà đốɪ ᴛượɴɢ ᴅễ ᴅàɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ. Vì ᴠậʏ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ʀấᴛ ᴛʜậɴ ᴛʀọɴɢ để ᴄáᴄ đốɪ ᴛượɴɢ ᴋʜôɴɢ ʟợɪ ᴅụɴɢ ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ, ᴋẽ ʜở ᴘʜáᴘ ʟᴜậᴛ để ᴛʀựᴄ ʟợɪ, ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ.

Bêɴ ᴄạɴʜ đó, ᴄʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴘʜảɪ ʟàᴍ sᴀᴏ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴄầɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ, ɴɢʜĩᴀ ʟà ʟươɴɢ ʙổɴɢ, đờɪ sốɴɢ ᴘʜảɪ đượᴄ ɴâɴɢ ʟêɴ. Để ɢɪảɪ ʙàɪ ᴛᴏáɴ ɴàʏ, ᴄầɴ ᴘʜảɪ ɴʜấᴛ ᴛʜể ʜóᴀ, ᴋɪêᴍ ɴʜɪệᴍ, đồɴɢ ᴛʜờɪ ɢɪảᴍ ʙɪêɴ ᴄʜế. ʙởɪ ᴍᴜốɴ ᴛăɴɢ ʟươɴɢ ᴛʜì ɴăɴɢ sᴜấᴛ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴘʜảɪ ᴛăɴɢ ʟêɴ, ᴛʀᴏɴɢ đɪềᴜ ᴋɪệɴ ɴăɴɢ sᴜấᴛ ʟᴀᴏ độɴɢ ᴋʜôɴɢ ᴛăɴɢ ᴋịᴘ ᴠớɪ sự ᴛăɴɢ ʙɪêɴ ᴄʜế ᴛʜì ᴄó ᴍộᴛ ᴄáᴄʜ ʟà ɢɪảᴍ ʙɪêɴ ᴄʜế ʟạɪ ᴛʜì ᴍớɪ ᴄó ɴɢᴜồɴ ʟựᴄ đủ sứᴄ ɢɪảɪ ǫᴜʏếᴛ.

Cʜíɴʜ sáᴄʜ ᴄʜốɴɢ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ ᴄòɴ ᴘʜảɪ ʟàᴍ ᴄʜᴏ ɴɢườɪ ᴛᴀ ᴋʜôɴɢ ᴍᴜốɴ ᴛʜᴀᴍ ɴʜũɴɢ. ᴄʜᴏ ɴêɴ ᴠấɴ đề ɢɪáᴏ ᴅụᴄ đạᴏ đứᴄ ʟà ᴄựᴄ ᴋỳ ǫᴜᴀɴ ᴛʀọɴɢ, ᴛʀᴏɴɢ đó ᴄó ᴛư ᴛưởɴɢ đạᴏ đứᴄ, ᴘʜᴏɴɢ ᴄáᴄʜ Hồ Cʜí Mɪɴʜ. Có ɴʜữɴɢ ᴠụ ᴠɪệᴄ xᴜấᴛ ʜɪệɴ sơ ʜở, ɴếᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄó ʟòɴɢ ᴛʜᴀᴍ ᴛʜì sẽ ᴛʀụᴄ ʟợɪ, ᴄòɴ ɴếᴜ ᴄáɴ ʙộ ᴄó đạᴏ đứᴄ, ᴄó ᴛự ᴛʀọɴɢ ᴛʜì sẽ ᴋʜôɴɢ ᴄʜᴏ ᴘʜéᴘ ʙảɴ ᴛʜâɴ ᴍắᴄ sᴀɪ ʟầᴍ.

Đɪềᴜ ɴàʏ ᴛʜᴜộᴄ ᴘʜạᴍ ᴛʀù đạᴏ đứᴄ ᴄủᴀ ᴄáɴ ʙộ.

PV: Xɪɴ ᴄảᴍ ơɴ ôɴɢ./.

By adminn