CN. Th5 22nd, 2022

T͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟C͟S͟G͟T͟ ͟đ͟i͟ ͟b͟ố͟c͟ ͟v͟á͟c͟,͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟h͟ồ͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟m͟è͟o͟ ͟t͟ừ͟ ͟l͟ò͟ ͟m͟ổ͟

S͟a͟u͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟C͟S͟G͟T͟ ͟L͟ê͟ ͟H͟ù͟n͟g͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟ặ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ọ͟c͟ ͟đ͟ể͟ ͟d͟ồ͟n͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ỏ͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟h͟o͟ặ͟c͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟l͟ò͟ ͟m͟ổ͟.͟

͟Đ͟a͟n͟g͟ ͟n͟ằ͟m͟ ͟c͟h͟ơ͟i͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟s͟â͟n͟,͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟c͟h͟ụ͟c͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟b͟ỗ͟n͟g͟ ͟d͟ư͟n͟g͟ ͟i͟m͟ ͟b͟ặ͟t͟.͟ ͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟h͟ế͟c͟h͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟v͟ể͟n͟h͟ ͟t͟a͟i͟,͟ ͟đ͟u͟ô͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟v͟ẫ͟y͟ ͟l͟o͟ạ͟n͟ ͟x͟ạ͟,͟ ͟c͟h͟ừ͟n͟g͟ ͟3͟0͟ ͟g͟i͟â͟y͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟c͟ả͟ ͟ù͟a͟ ͟r͟a͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟c͟h͟ờ͟ ͟đ͟ợ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟g͟ì͟ ͟đ͟ó͟…͟

͟C͟á͟n͟h͟ ͟c͟ổ͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟t͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ừ͟ ͟m͟ở͟ ͟r͟a͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟đ͟ó͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ó͟n͟g͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟m͟ũ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟ ͟v͟à͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟s͟ắ͟c͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟l͟ự͟c͟ ͟l͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟C͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟g͟i͟a͟o͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟à͟o͟.͟ ͟B͟ầ͟y͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟l͟a͟o͟ ͟t͟ớ͟i͟ ͟q͟u͟ấ͟n͟ ͟q͟u͟í͟t͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟s͟ủ͟a͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟r͟ê͟n͟ ͟ư͟ ͟ử͟ ͟đ͟ể͟ ͟đ͟ó͟n͟ ͟m͟ừ͟n͟g͟ ͟”͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ố͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟.͟

͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟k͟ị͟p͟ ͟c͟ở͟i͟ ͟m͟ũ͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟h͟i͟ể͟m͟,͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟C͟S͟G͟T͟ ͟ấ͟y͟ ͟n͟g͟ồ͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟đ͟á͟m͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟v͟ẫ͟y͟ ͟đ͟u͟ô͟i͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ả͟y͟ ͟c͟h͟ồ͟m͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟p͟h͟í͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟a͟n͟h͟ ͟v͟u͟ố͟t͟ ͟v͟e͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟,͟ ͟n͟ự͟n͟g͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ế͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟k͟i͟a͟.͟ ͟C͟h͟ú͟n͟g͟ ͟q͟u͟ấ͟n͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟a͟n͟h͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟s͟a͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟à͟o͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟à͟ ͟g͟i͟ố͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟”͟đ͟à͟n͟ ͟g͟à͟ ͟n͟h͟í͟p͟ ͟l͟ẽ͟o͟ ͟đ͟ẽ͟o͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟m͟ẹ͟”͟.͟

͟T͟h͟a͟n͟h͟ ͟x͟u͟â͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟”͟b͟a͟o͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟”͟

͟”͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ố͟”͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟6͟0͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ỏ͟ ͟r͟ơ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟ ͟l͟à͟ ͟T͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟L͟ê͟ ͟H͟ù͟n͟g͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟(͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟1͟9͟9͟0͟)͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟t͟ạ͟i͟ ͟đ͟ộ͟i͟ ͟C͟S͟G͟T͟ ͟T͟h͟à͟n͟h͟ ͟p͟h͟ố͟ ͟B͟u͟ô͟n͟ ͟M͟a͟ ͟T͟h͟u͟ộ͟t͟,͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟a͟n͟ ͟t͟ỉ͟n͟h͟ ͟Đ͟ắ͟k͟ ͟L͟ắ͟k͟.͟

͟K͟h͟i͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟ơ͟ ͟d͟u͟y͟ê͟n͟ ͟n͟à͟o͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟i͟ế͟n͟ ͟s͟ĩ͟ ͟C͟S͟G͟T͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟l͟a͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟”͟b͟a͟o͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟”͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ẽ͟n͟ ͟l͟ẽ͟n͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ẽ͟ ͟d͟o͟ ͟c͟á͟i͟ ͟d͟u͟y͟ê͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟ó͟ ͟v͟ồ͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟n͟h͟ỏ͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟l͟ò͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟;͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟g͟à͟,͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟è͟o͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟n͟h͟à͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟x͟u͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟h͟ ͟l͟à͟n͟g͟ ͟x͟ó͟m͟.͟

D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟k͟ể͟ ͟c͟â͟u͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟c͟ó͟ ͟l͟ẽ͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟ừ͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟2͟0͟1͟7͟ ͟(͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ó͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟t͟á͟c͟ ͟ở͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟s͟á͟t͟ ͟h͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ự͟)͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟ố͟i͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ờ͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟2͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟x͟e͟ ͟m͟á͟y͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟t͟h͟e͟o͟ ͟2͟ ͟b͟a͟o͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟d͟ấ͟u͟ ͟h͟i͟ệ͟u͟ ͟n͟g͟h͟i͟ ͟v͟ấ͟n͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟l͟ậ͟p͟ ͟t͟ứ͟c͟ ͟đ͟u͟ổ͟i͟ ͟t͟h͟e͟o͟.͟ ͟L͟ú͟c͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟d͟o͟ ͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟,͟ ͟c͟á͟c͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟n͟é͟m͟ ͟b͟a͟o͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟x͟u͟ố͟n͟g͟ ͟đ͟ấ͟t͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ỏ͟ ͟c͟h͟ạ͟y͟ ͟t͟h͟o͟á͟t͟ ͟t͟h͟â͟n͟.͟

͟”͟L͟ú͟c͟ ͟m͟ở͟ ͟b͟a͟o͟ ͟t͟ả͟i͟ ͟r͟a͟,͟ ͟e͟m͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟b͟ê͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟.͟ ͟T͟r͟o͟n͟g͟ ͟s͟ố͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟c͟á͟i͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟t͟h͟a͟i͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟ở͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟í͟c͟h͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟ố͟t͟ ͟b͟a͟o͟ ͟b͟ị͟t͟ ͟k͟í͟n͟,͟ ͟n͟g͟ạ͟t͟ ͟t͟h͟ở͟,͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟y͟ế͟u͟.͟ ͟E͟m͟ ͟q͟u͟y͟ế͟t͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟đ͟e͟m͟ ͟n͟ó͟ ͟v͟ề͟ ͟n͟h͟à͟ ͟t͟r͟ọ͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟s͟ó͟c͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟n͟h͟i͟ê͟n͟ ͟s͟a͟u͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟g͟i͟ữ͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟1͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟c͟o͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟e͟m͟ ͟x͟e͟m͟ ͟b͟é͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟t͟ê͟n͟ ͟l͟à͟ ͟b͟é͟ ͟T͟r͟ề͟”͟.͟

͟C͟ứ͟ ͟v͟ậ͟y͟,͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟d͟à͟n͟h͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟l͟ớ͟n͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟k͟h͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟T͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟t͟h͟à͟n͟h͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟”͟b͟a͟o͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟”͟,͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟h͟í͟c͟h͟ ͟đ͟i͟ệ͟n͟,͟ ͟b͟ị͟ ͟đ͟á͟n͟h͟ ͟đ͟ậ͟p͟,͟ ͟b͟ỏ͟ ͟r͟ơ͟i͟,͟ ͟t͟h͟ậ͟m͟ ͟c͟h͟í͟ ͟c͟h͟u͟ẩ͟n͟ ͟b͟ị͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ò͟ ͟m͟ổ͟ ͟đ͟ể͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟v͟ụ͟ ͟c͟á͟c͟ ͟q͟u͟á͟n͟ ͟n͟h͟ậ͟u͟ ͟đ͟ô͟n͟g͟ ͟k͟h͟á͟c͟h͟.͟.͟.͟

 

T͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟u͟ộ͟c͟ ͟m͟õ͟m͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ò͟ ͟m͟ổ͟

͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟o͟,͟ ͟t͟r͟ừ͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟ố͟m͟ ͟l͟i͟ệ͟t͟ ͟g͟i͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟l͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟à͟n͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟C͟ò͟n͟ ͟b͟ấ͟t͟ ͟c͟ứ͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟à͟o͟ ͟a͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟t͟h͟ô͟n͟g͟ ͟t͟i͟n͟ ͟”͟c͟á͟c͟ ͟b͟ạ͟n͟”͟ ͟ấ͟y͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟ ͟l͟à͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟s͟ẽ͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟i͟ề͟n͟.͟ ͟B͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟ỉ͟

͟d͟ù͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟c͟á͟i͟ ͟b͟a͟o͟ ͟t͟ả͟i͟,͟ ͟r͟a͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟l͟ộ͟n͟,͟ ͟đ͟ô͟i͟ ͟k͟h͟i͟ ͟b͟ị͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟ ͟c͟ắ͟n͟,͟ ͟c͟à͟o͟ ͟x͟ư͟ớ͟c͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟m͟ặ͟t͟.͟ ͟Đ͟ế͟n͟ ͟b͟â͟y͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟s͟a͟u͟ ͟4͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ã͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟t͟i͟ê͟m͟ ͟6͟ ͟m͟ũ͟i͟ ͟p͟h͟ò͟n͟g͟ ͟n͟g͟ừ͟a͟ ͟b͟ệ͟n͟h͟ ͟d͟ạ͟i͟.͟ ͟”͟E͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟t͟r͟ọ͟n͟g͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟b͟é͟ ͟ổ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟e͟m͟ ͟c͟h͟ấ͟p͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟h͟ế͟t͟.͟”͟

͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟ậ͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ó͟ ͟c͟o͟n͟ ͟m͟ọ͟n͟:͟ ͟5͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟s͟á͟n͟g͟ ͟d͟ậ͟y͟ ͟d͟ọ͟n͟ ͟d͟ẹ͟p͟,͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟h͟ợ͟ ͟m͟u͟a͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟ă͟n͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟ơ͟ ͟q͟u͟a͟n͟.͟ ͟H͟ơ͟n͟ ͟1͟1͟ ͟g͟i͟ờ͟,͟ ͟t͟a͟n͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟t͟r͟ở͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟ấ͟t͟ ͟b͟ậ͟t͟ ͟n͟ấ͟u͟ ͟c͟h͟á͟o͟,͟ ͟đ͟ổ͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟ă͟n͟ ͟r͟a͟ ͟t͟ô͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ừ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟m͟ộ͟t͟,͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟b͟é͟ ͟m͟è͟o͟ ͟h͟a͟y͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟b͟ị͟ ͟l͟i͟ệ͟t͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟t͟ậ͟n͟ ͟c͟h͟ỗ͟ ͟đ͟ể͟ ͟b͟ó͟n͟ ͟c͟ơ͟m͟ ͟v͟à͟o͟ ͟m͟i͟ệ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟.͟ ͟C͟u͟ố͟i͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟c͟h͟i͟ề͟u͟,͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟q͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟n͟h͟ ͟l͟ặ͟p͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟c͟h͟o͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟2͟,͟ ͟3͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟s͟á͟n͟g͟,͟ ͟c͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟a͟i͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟g͟i͟ấ͟c͟ ͟n͟g͟ủ͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

H͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟đ͟ặ͟t͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟đ͟ồ͟ ͟t͟ư͟ơ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ể͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟b͟i͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟;͟ ͟r͟ử͟a͟ ͟q͟u͟a͟ ͟m͟u͟ố͟i͟,͟ ͟ă͟n͟ ͟s͟ạ͟c͟h͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟c͟h͟ế͟ ͟đ͟ộ͟ ͟c͟o͟n͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟.͟ ͟M͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟ị͟n͟h͟ ͟t͟ụ͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟m͟ớ͟i͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟n͟ó͟ ͟c͟h͟á͟n͟,͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟m͟ỗ͟i͟ ͟t͟í͟n͟h͟,͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟i͟ậ͟n͟ ͟h͟ờ͟n͟ ͟đ͟ứ͟a͟ ͟k͟i͟a͟,͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟t͟ô͟ ͟n͟à͟y͟ ͟t͟ô͟ ͟k͟i͟a͟,͟ ͟n͟h͟ì͟n͟ ͟n͟h͟a͟u͟,͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟r͟ẻ͟ ͟c͟o͟n͟.͟ ͟N͟h͟ư͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟n͟ó͟ ͟ă͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟v͟à͟ ͟v͟u͟i͟ ͟v͟ẻ͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟q͟u͟ê͟n͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟m͟ệ͟t͟ ͟m͟ỏ͟i͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟.͟

͟”͟E͟m͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟ơ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟r͟ứ͟n͟g͟ ͟q͟u͟a͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟h͟ô͟i͟ ͟à͟,͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟ă͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟b͟é͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟m͟a͟n͟g͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟t͟ố͟t͟ ͟đ͟ẹ͟p͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟.͟ ͟C͟u͟ố͟i͟ ͟t͟u͟ầ͟n͟ ͟e͟m͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟c͟ả͟i͟ ͟t͟h͟i͟ệ͟n͟ ͟b͟ữ͟a͟ ͟ă͟n͟,͟ ͟m͟u͟a͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟đ͟ồ͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ấ͟y͟ ͟b͟é͟ ͟đ͟ể͟ ͟t͟ă͟n͟g͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟c͟h͟ấ͟t͟ ͟d͟i͟n͟h͟ ͟d͟ư͟ỡ͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟ồ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟c͟ ͟c͟ơ͟ ͟t͟h͟ể͟ ͟c͟h͟o͟ ͟t͟ố͟t͟”͟.͟

͟Đ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟m͟è͟o͟

͟T͟h͟ấ͟y͟ ͟t͟ô͟i͟ ͟n͟h͟ẩ͟m͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟v͟ề͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟h͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟6͟0͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟.͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟a͟ ͟s͟ẻ͟ ͟l͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟ầ͟m͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟1͟0͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟ă͟n͟ ͟h͟ế͟t͟ ͟h͟ơ͟n͟ ͟5͟0͟0͟ ͟n͟g͟h͟ì͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟,͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟t͟h͟á͟n͟g͟ ͟g͟ầ͟n͟ ͟2͟0͟

͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟.͟ ͟N͟ê͟n͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟c͟h͟í͟n͟h͟,͟ ͟t͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟r͟ả͟n͟h͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟,͟ ͟a͟i͟ ͟t͟h͟u͟ê͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟g͟ì͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟ấ͟y͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟g͟ạ͟i͟ ͟g͟ì͟ ͟m͟i͟ễ͟n͟ ͟l͟à͟ ͟đ͟ủ͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟t͟r͟ả͟i͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟”͟E͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟m͟ố͟i͟ ͟q͟u͟a͟n͟ ͟h͟ệ͟,͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟a͟n͟h͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ầ͟n͟ ͟g͟ì͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟l͟à͟m͟ ͟h͟ế͟t͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟g͟i͟ú͟p͟ ͟d͟ọ͟n͟ ͟n͟h͟à͟,͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟h͟a͟y͟ ͟t͟r͟ư͟ớ͟c͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟h͟ồ͟,͟ ͟b͟ố͟c͟ ͟v͟á͟c͟…͟ ͟B͟i͟ế͟t͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟e͟m͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟a͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟p͟h͟ụ͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟5͟0͟0͟,͟ ͟1͟ ͟t͟r͟i͟ệ͟u͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟v͟ề͟ ͟c͟h͟ă͟m͟ ͟l͟o͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟.͟ ͟T͟â͟m͟ ͟s͟ự͟ ͟t͟h͟ậ͟t͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟a͟n͟h͟ ͟g͟i͟ờ͟ ͟e͟m͟ ͟3͟2͟ ͟t͟u͟ổ͟i͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟t͟ú͟i͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟n͟ổ͟i͟ ͟5͟0͟ ͟n͟g͟h͟ì͟n͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟n͟ữ͟a͟”͟.͟

T͟h͟ờ͟i͟ ͟g͟i͟a͟n͟ ͟r͟ả͟n͟h͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟i͟ ͟l͟à͟m͟ ͟t͟h͟ê͟m͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟k͟h͟á͟c͟ ͟n͟h͟a͟u͟ ͟đ͟ể͟ ͟k͟i͟ế͟m͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟i͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟n͟g͟o͟a͟n͟ ͟v͟à͟ ͟n͟g͟h͟e͟ ͟l͟ờ͟i͟ ͟c͟ậ͟u͟.͟ ͟T͟u͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟h͟ẳ͟n͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟v͟à͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟m͟ạ͟n͟g͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟ ͟M͟ộ͟t͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟b͟u͟ồ͟n͟ ͟r͟ầ͟u͟ ͟v͟à͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ò͟n͟ ͟b͟ỏ͟ ͟ă͟n͟ ͟u͟ố͟n͟g͟.͟

͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟h͟ộ͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟đ͟ề͟u͟ ͟b͟i͟ế͟t͟,͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟t͟i͟ê͟n͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟t͟h͟u͟ầ͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟đ͟ừ͟n͟g͟ ͟s͟ợ͟ ͟t͟i͟ế͟p͟ ͟x͟ú͟c͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟.͟ ͟C͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟ú͟n͟ ͟đ͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟v͟ề͟,͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ọ͟n͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟h͟ố͟t͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟v͟à͟ ͟ở͟ ͟c͟h͟u͟n͟g͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟b͟é͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟2͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟i͟ệ͟t͟ ͟g͟i͟a͟m͟ ͟v͟ậ͟y͟.͟ ͟H͟ằ͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟ă͟n͟ ͟c͟ơ͟m͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟ú͟n͟,͟ ͟c͟h͟o͟ ͟n͟ó͟ ͟ă͟n͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟á͟n͟h͟ ͟m͟ắ͟t͟ ͟n͟ó͟ ͟t͟ừ͟ ͟t͟ừ͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟q͟u͟e͟n͟ ͟v͟à͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟.͟

͟”͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟đ͟ố͟i͟ ͟t͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟m͟è͟o͟ ͟ở͟ ͟đ͟ị͟a͟ ͟b͟à͟n͟ ͟n͟à͟y͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟e͟m͟ ͟l͟à͟ ͟h͟ọ͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟à͟ ͟t͟r͟á͟n͟h͟.͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟n͟ó͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ệ͟n͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟t͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟c͟h͟ứ͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟ú͟c͟ ͟n͟à͟o͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟d͟ù͟n͟g͟ ͟n͟g͟h͟i͟ệ͟p͟ ͟v͟ụ͟.͟

͟C͟ó͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟l͟ầ͟n͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟u͟y͟ê͟n͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟t͟r͟ộ͟m͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟v͟à͟o͟ ͟l͟ò͟ ͟m͟ổ͟ ͟đ͟ể͟ ͟h͟ọ͟ ͟c͟ả͟m͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ở͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟đ͟â͟y͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟ậ͟t͟ ͟b͟ị͟ ͟t͟r͟a͟ ͟t͟ấ͟n͟ ͟d͟ã͟ ͟m͟a͟n͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟.͟ ͟T͟ừ͟ ͟đ͟ó͟ ͟h͟ọ͟ ͟b͟ỏ͟ ͟b͟ắ͟t͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟v͟à͟ ͟c͟h͟u͟y͟ể͟n͟ ͟s͟a͟n͟g͟ ͟y͟ê͟u͟ ͟t͟h͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟n͟h͟ậ͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟m͟è͟o͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟e͟m͟”͟.͟

N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟k͟h͟i͟ ͟đ͟ư͟a͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟ò͟ ͟m͟ổ͟ ͟v͟à͟ ͟b͟ị͟ ͟b͟ỏ͟ ͟r͟ơ͟i͟

͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟t͟r͟ầ͟m͟ ͟n͟g͟â͟m͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟g͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟ ͟r͟ồ͟i͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟v͟ớ͟i͟ ͟t͟ô͟i͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟k͟h͟ó͟ ͟k͟h͟ă͟n͟ ͟c͟ỡ͟ ͟n͟à͟o͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟k͟h͟i͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟đ͟ã͟ ͟t͟h͟ấ͟y͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟m͟è͟o͟ ͟c͟h͟ở͟ ͟t͟r͟o͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟c͟h͟i͟ế͟c͟ ͟r͟ọ͟ ͟n͟g͟o͟à͟i͟ ͟đ͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟l͟à͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟.͟ ͟K͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ủ͟ ͟t͟i͟ề͟n͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟s͟ẵ͟n͟ ͟s͟à͟n͟g͟ ͟c͟ầ͟m͟ ͟c͟ố͟ ͟x͟e͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟l͟u͟ô͟n͟,͟ ͟b͟ở͟i͟ ͟v͟ì͟ ͟c͟ậ͟u͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟h͟ị͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟c͟ả͟n͟h͟ ͟đ͟ó͟.͟

͟T͟ô͟i͟ ͟h͟ỏ͟i͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟,͟ ͟s͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟n͟g͟à͟y͟ ͟c͟h͟i͟ ͟p͟h͟í͟ ͟c͟à͟n͟g͟ ͟p͟h͟á͟t͟ ͟s͟i͟n͟h͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟,͟e͟m͟ ͟đ͟ị͟n͟h͟ ͟t͟í͟n͟h͟ ͟s͟a͟o͟?͟ ͟C͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟n͟ó͟i͟,͟ ͟c͟á͟i͟ ͟d͟u͟y͟ê͟n͟ ͟g͟ặ͟p͟ ͟v͟à͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟c͟h͟ó͟ ͟m͟è͟o͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟â͟u͟ ͟h͟a͟y͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟đ͟ó͟ ͟t͟h͟ô͟i͟.͟

͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟b͟ả͟o͟ ͟b͟ả͟n͟ ͟t͟h͟â͟n͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟r͟ấ͟t͟ ͟đ͟a͟u͟ ͟đ͟ầ͟u͟ ͟v͟ì͟ ͟s͟u͟y͟ ͟n͟g͟h͟ĩ͟ ͟c͟u͟ộ͟c͟ ͟s͟ố͟n͟g͟ ͟m͟ư͟u͟ ͟s͟i͟n͟h͟.͟ ͟S͟a͟u͟ ͟n͟à͟y͟,͟ ͟n͟g͟ô͟i͟ ͟n͟h͟à͟ ͟m͟à͟ ͟M͟ạ͟n͟h͟ ͟t͟h͟ư͟ờ͟n͟g͟ ͟q͟u͟â͟n͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟m͟ư͟ợ͟n͟ ͟đ͟ể͟ ͟l͟à͟m͟ ͟n͟ơ͟i͟ ͟t͟á͟ ͟t͟ú͟c͟ ͟n͟ế͟u͟ ͟h͟ọ͟ ͟l͟ấ͟y͟ ͟l͟ạ͟i͟ ͟t͟h͟ì͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟ ͟s͟ẽ͟ ͟đ͟i͟ ͟v͟ề͟ ͟đ͟â͟u͟,͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟c͟h͟ủ͟ ͟n͟h͟ư͟ ͟t͟h͟ế͟ ͟n͟à͟o͟?͟ ͟N͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟đ͟ộ͟n͟g͟ ͟v͟i͟ê͟n͟ ͟c͟ố͟ ͟l͟ê͟n͟ ͟n͟h͟ư͟n͟g͟ ͟m͟à͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟c͟ó͟ ͟t͟i͟ề͟n͟,͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟p͟h͟í͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟c͟ố͟ ͟b͟ằ͟n͟g͟ ͟c͟á͟c͟h͟ ͟n͟à͟o͟.͟

͟”͟L͟â͟u͟ ͟l͟â͟u͟,͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟a͟n͟h͟ ͟c͟h͟ị͟ ͟b͟i͟ế͟t͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟e͟m͟ ͟c͟ũ͟n͟g͟ ͟ủ͟n͟g͟ ͟h͟ộ͟ ͟í͟t͟ ͟k͟i͟n͟h͟ ͟p͟h͟í͟ ͟đ͟ể͟ ͟m͟u͟a͟ ͟đ͟ồ͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟h͟ứ͟c͟ ͟u͟ố͟n͟g͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟ũ͟ ͟n͟h͟ỏ͟.͟ ͟E͟m͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟đ͟ể͟ ͟s͟ố͟ ͟t͟à͟i͟ ͟k͟h͟o͟ả͟n͟ ͟t͟r͟ê͟n͟ ͟t͟r͟a͟n͟g͟ ͟c͟á͟ ͟n͟h͟â͟n͟ ͟v͟ì͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟m͟u͟ố͟n͟ ͟m͟ọ͟i͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟h͟i͟ể͟u͟ ͟s͟a͟i͟ ͟m͟ụ͟c͟ ͟đ͟í͟c͟h͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟,͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟à͟y͟ ͟e͟m͟ ͟đ͟a͟m͟ ͟m͟ê͟ ͟n͟ê͟n͟ ͟p͟h͟ả͟i͟ ͟l͟à͟m͟,͟ ͟d͟ù͟ ͟c͟ó͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟ủ͟n͟g͟ ͟h͟ộ͟ ͟h͟a͟y͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟,͟ ͟e͟m͟ ͟v͟ẫ͟n͟ ͟c͟ố͟ ͟g͟ắ͟n͟g͟ ͟d͟u͟y͟ ͟t͟r͟ì͟ ͟c͟h͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟b͟é͟”͟.͟

͟5͟ ͟n͟ă͟m͟ ͟l͟ặ͟n͟g͟ ͟l͟ẽ͟ ͟l͟à͟m͟ ͟c͟ô͟n͟g͟ ͟v͟i͟ệ͟c͟ ͟n͟h͟i͟ề͟u͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟c͟h͟o͟ ͟l͟à͟ ͟”͟b͟a͟o͟ ͟đ͟ồ͟n͟g͟”͟ ͟ấ͟y͟,͟ ͟t͟h͟ư͟ợ͟n͟g͟ ͟ú͟y͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟ù͟n͟g͟ ͟n͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟b͟ạ͟n͟ ͟c͟ủ͟a͟ ͟m͟ì͟n͟h͟ ͟đ͟ã͟ ͟v͟à͟ ͟đ͟a͟n͟g͟ ͟g͟i͟ả͟i͟ ͟c͟ứ͟u͟ ͟đ͟ư͟ợ͟c͟ ͟h͟à͟n͟g͟ ͟t͟r͟ă͟m͟ ͟c͟h͟ú͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟ ͟c͟á͟c͟ ͟l͟o͟ạ͟i͟.͟ ͟N͟h͟ữ͟n͟g͟ ͟n͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟t͟ì͟m͟ ͟đ͟ế͟n͟ ͟x͟i͟n͟ ͟n͟u͟ô͟i͟,͟ ͟D͟ư͟ơ͟n͟g͟ ͟c͟h͟ỉ͟ ͟r͟a͟ ͟m͟ộ͟t͟ ͟đ͟i͟ề͟u͟ ͟k͟i͟ệ͟n͟ ͟d͟u͟y͟ ͟n͟h͟ấ͟t͟ ͟l͟à͟:͟ ͟N͟g͟ư͟ờ͟i͟ ͟n͟u͟ô͟i͟ ͟c͟a͟m͟ ͟k͟ế͟t͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟ă͟n͟ ͟t͟h͟ị͟t͟ ͟c͟h͟ó͟,͟ ͟m͟è͟o͟,͟ ͟k͟h͟ô͟n͟g͟ ͟h͟à͟n͟h͟ ͟h͟ạ͟ ͟c͟h͟ú͟n͟g͟.͟

By adminn